Algemeen Plaatselijke Verordening week 29

Dit item is gearchiveerd op 31-08-2012.

Evenementen
Er is vergunning verleend aan:
• ACES Overloon voor ‘Remember Overloon’ van 30 september t/m 3 oktober 2012 in en rondom gemeente Boxmeer (verz. 3-7-2012).


Drank- en Horecawet
Op grond van artikel 3 is vergunning verleend aan:
• R. Westerveld en M. ten Brinke voor de uitoefening van het horecabedrijf ‘&dergelijk VOF’, Kapelstraat 34a in Rijkevoort (verz. 9-7-2012).


Tegen deze beschikking(en) kan op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht bij burgemeester en wethouders van Boxmeer bezwaar worden gemaakt binnen zes weken na verzending van de vergunning/ontheffing.
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders Postbus 450, 5830 AL Boxmeer.
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.
Daartoe dient op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, indien -gelet op de betrokken belangen- onverwijlde spoed dit eist, gelijktijdig met of na het maken van bezwaar een voorlopige voorziening gevraagd te worden bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 90.125, 5200 MA `s Hertogenbosch.

Indien u vragen heeft dan kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen, bereikbaar op werkdagen (bij voorkeur) tussen 08.30 en 12.15 uur op telefoonnummer (0485) 585911.