Omgevingsvergunningen week 25

Dit item is gearchiveerd op 03-08-2012.
Gegevens bekendmaking
Einde bezwaartermijn:

Vergadering Welstandscommissie
De welstandscommissie adviseert de gemeente over het uiterlijk van gebouwen en bouwwerken. Zij doet dit op basis van de gemeentelijke welstandsnota.
De bouwplannen worden beoordeeld tijdens de wekelijkse vergaderingen van deze commissie, elke week op de donderdagochtend.

In de even weken vinden de vergaderingen plaats in het gemeentehuis, in Boxmeer en in de oneven weken in het gemeentehuis in Cuijk.

De eerstvolgende welstandsvergadering is op donderdag 28 juni 2012. De agenda voor de betreffende vergadering is vanaf woensdagmiddag 14.00 uur voor iedereen in te zien bij de publieksbalie in het gemeentehuis.


Vergadering Monumentencommissie
De Monumentencommissie adviseert de gemeente over monumentale zaken. Op maandag 25 juni 2012 om 20.00 uur is er een openbare vergadering in het Cultureel Centrum De Weijer, De Raetsingel 1 in Boxmeer.

De agenda voor de betreffende vergadering is in te zien tijdens openingstijden bij de afdeling Vergunningen in het gemeentehuis.

Omgevingsvergunningen aangevraagd
In de afgelopen weken zijn de volgende reguliere aanvragen om omgevingsvergunning ingediend:
• Veranderen rijksmonument, Dorpsstraat 45, Beugen (07-06-2012);
• Verbouwen woning, het Zand 30, Boxmeer (13-06-2012).

Bovenstaande aanvragen hebben betrekking op aanvragen om omgevingsvergunning waarop de reguliere procedure van toepassing is. Voor reguliere aanvragen is de beslistermijn 8 weken of 14 weken als de beslistermijn is verlengd.
U kunt als derde-belanghebbende geen bezwaar maken tegen ingediende aanvragen en (eventuele) verlengingsbesluiten. Dat kan pas nadat er op de aanvragen is beslist.


Onderstaande aanvraag betreft een uitgebreide aanvraag om omgevingsvergunning:
• Milieuverantwoord ondernemen, Kiekuutweg 1, Vierlingsbeek (06-06-2012).

Bovenstaande aanvraag heeft betrekking op aanvragen om omgevingsvergunning waarop de uitgebreide procedure van toepassing is.
Voor uitgebreide aanvragen is de beslistermijn 6 maanden of 6 maanden + 6 weken als de beslistermijn is verlengd. U kunt als derde-belanghebbende geen bezwaar maken noch een zienswijze naar voren brengen tegen ingediende aanvragen en (eventuele) verlengingsbesluiten.


Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
Het college heeft besloten om in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor de volgende aanvragen om omgevingsvergunning de beslistermijn te verlengen met een termijn van (maximaal) 6 weken:
• Bouwen carport met berging, Roek 45, Boxmeer;
• Plaatsen erker voorgevel, Wielewaal 5, Boxmeer.

U kunt als derde-belanghebbende geen bezwaar maken tegen de verlengingsbesluiten. Dat kan pas nadat er op de aanvragen is beslist.


Omgevingsvergunningen verleend
Afgelopen week zijn onderstaande omgevingsvergunningen verleend. Deze vergunningen zijn verzonden op 14 juni 2012.
• Nieuwbouw en verbouwing 14 oktoberplein 2, Overloon;
• Bouwen erker, Wielewaal 5, Boxmeer;
• Verbouwen bedrijfsgebouw, Ingenieur Wagterstraat 10, Boxmeer;
• Vervangen kozijnen door transparante rolluik, Hoogkoorpassage 14, Boxmeer;
• Bouwen paardenhouderij, Sprongseweg 7, Rijkevoort.


Zij die menen door de verlening van één of meer van deze omgevingsvergunningen rechtstreeks in hun belang te zijn getroffen, kunnen op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht bij burgemeester en wethouders van Boxmeer daartegen bezwaar maken binnen zes weken met ingang van de dag na bekendmaking (verzenddatum). Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders Postbus 450, 5830 AL Boxmeer.
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.
Daartoe dient op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, indien -gelet op de betrokken belangen- onverwijlde spoed dit eist, gelijktijdig met of na het maken van bezwaar een voorlopige voorziening gevraagd te worden bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 90.125, 5200 MA `s Hertogenbosch.Afgelopen week is onderstaande omgevingsvergunning verleend. Deze vergunning is verzonden op 14 juni 2012.
• Gewijzigde omgevingsvergunning, activiteit brandveiligheid, Theobladusweg 54, Overloon.


Als u het niet eens bent met het besluit en u een zienswijze heeft ingediend tegen de ontwerpbeschikking, dan kunt u binnen zes weken met ingang van de dag na terinzagelegging van het besluit beroep instellen bij de Rechtbank`s Hertogenbosch, sector bestuursrecht, Postbus 90.125, 5200 MA `s Hertogenbosch.
In het beroepschrift moet u gemotiveerd aangeven waarom u het niet eens bent met het besluit. Het indienen van een beroepschrift tegen een verleende vergunning heeft geen schorsende werking. Om te voorkomen dat gedurende de behandeling van uw beroepschrift uitvoering wordt gegeven aan de activiteit(en), dient u, naast het indienen van een beroepschrift, een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen.


Indien u vragen heeft over een omgevingsvergunning dan kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen, bereikbaar op werkdagen (bij voorkeur) tussen 08.30 en 12.15 uur op telefoonnummer (0485) 585911.