Omgevingsvergunningen week 30

Dit item is gearchiveerd op 10-09-2012.
Gegevens bekendmaking
Einde bezwaartermijn:

Vergadering Welstandscommissie
De welstandscommissie adviseert de gemeente over het uiterlijk van gebouwen en bouwwerken. Zij doet dit op basis van de gemeentelijke welstandsnota.
De bouwplannen worden beoordeeld tijdens de wekelijkse vergaderingen van deze commissie, elke week op de donderdagochtend.

In de even weken vinden de vergaderingen plaats in het gemeentehuis in Boxmeer en in de oneven weken in het gemeentehuis in Cuijk.

De eerstvolgende welstandsvergadering is op donderdag 26 juli 2012. De agenda voor de betreffende vergadering is vanaf woensdagmiddag 14.00 uur voor iedereen in te zien bij de publieksbalie in het gemeentehuis.Omgevingsvergunningen aangevraagd
In de afgelopen week zijn de volgende reguliere aanvragen om omgevings-vergunning ingediend:
• Verbouwen woonhuis, A. van Burenstraat 16, Vierlingsbeek (13-6-2012);
• Bouwen bouwwerk, Raaijweg/Museumplein, Overloon (18-7-2012);
• Bouwen woning met bijbehorend bouwwerk, Koningsspil 20, Rijkevoort (12-7-2012).


Omgevingsvergunningen verleend
Afgelopen week zijn onderstaande omgevingsvergunningen verleend. Deze vergunningen zijn verzonden op 19 juli 2012.
• Bouwen carport, Hans Memlingstraat 11, Boxmeer;
• Verbouwen bedrijfsgebouw, Handelstraat 28, Boxmeer;
• Bouwen bouwwerk, Bocstraat 2, Boxmeer;
• Veranderen rijksmonument, Dorpsstraat 45, Beugen.


Zij die menen door de verlening of intrekking van één of meer van deze omgevingsvergunningen rechtstreeks in hun belang te zijn getroffen, kunnen op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht bij burgemeester en wethouders van Boxmeer daartegen bezwaar maken binnen zes weken met ingang van de dag na bekendmaking (verzenddatum). Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders Postbus 450, 5830 AL Boxmeer.
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.
Daartoe dient op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, indien -gelet op de betrokken belangen- onverwijlde spoed dit eist, gelijktijdig met of na het maken van bezwaar een voorlopige voorziening gevraagd te worden bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 90.125, 5200 MA `s Hertogenbosch.

Indien u vragen heeft over een omgevingsvergunning dan kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen, bereikbaar op werkdagen (bij voorkeur) tussen 08.30 en 12.15 uur op telefoonnummer (0485) 585911.

 

Omgevingsvergunningen ingetrokken
Afgelopen week zijn onderstaande omgevingsvergunningen ingetrokken. Dit besluit is verzonden op 13 juli 2012.
• Bouwen van schuilgelegenheid met toiletvoorziening, Weverstraat ongenummerd te Beugen;
• Verbouwen woonhuis, A. van Burenstraat 16, Vierlingsbeek, ontvangen 6-7-2012). Deze aanvraag is ingetrokken. Het besluit is toegezonden op 19 juli
2012).

Bovenstaande aanvragen hebben betrekking op aanvragen om omgevingsvergunning waarop de reguliere procedure van toepassing is.
Voor reguliere aanvragen is de beslistermijn 8 weken of 14 weken als de beslistermijn is verlengd.
U kunt als derde- belanghebbende geen bezwaar maken tegen ingediende aanvragen en (eventuele) verlengingsbesluiten. Dat kan pas nadat er op de aanvragen is beslist.