Vaststelling eerste wijziging van de Verordening leerlingenvervoer 2010

Dit item is gearchiveerd op 03-08-2012.
Gegevens bekendmaking
Einde bezwaartermijn:

De raad heeft op 31 mei 2012 besloten tot vaststelling van de eerste wijziging van de Verordening leerlingenvervoer gemeente Boxmeer 2010. De raad volgt hiermee het voorstel van de VNG om de term ‘gehandicapte leerling’ te vervangen door een minder beladen omschrijving.
Tegelijkertijd heeft de raad besloten om enkele technische verbeteringen aan te brengen in de verordening en om de ‘Artikelsgewijze toelichting op de Verordening leerlingenvervoer gemeente Boxmeer’ vast te stellen. De technische verbeteringen in de verordening betreffen artikel 4, waarin de voorkeur voor het afgeven van meerjarige beschikkingen vervalt, artikel 28a, waarin het college de mogelijkheid krijgt om uitvoeringsregels vast te stellen en een actualisering van artikel 31, de overgangsregeling.


In werkingtreding
Het besluit tot vaststelling van de eerste wijziging van de Verordening leerlingenvervoer gemeente Boxmeer 2010 is op 31 mei 2012 genomen en treedt in werking op de eerstvolgende dag na deze publicatie.


Waar is de Verordening leerlingenvervoer te vinden?
De tekst van de Verordening leerlingenvervoer gemeente Boxmeer 2010 en de bijbehorende Artikelsgewijze toelichting op de Verordening leerlingenvervoer gemeente Boxmeer is gedurende twaalf weken na plaatsing van dit bericht in te zien bij de publieksbalie in het gemeentehuis.