Verzoek tot wijziging van bestemmingsplan “Buitengebied 2008” t.b.v. de boerderijsplitsing van een bestaande woonboerderij

Dit item is gearchiveerd op 04-09-2012.
Gegevens bekendmaking
Einde bezwaartermijn:

Burgemeester en wethouders van Boxmeer maken hierbij bekend dat voor het perceel Sassekamp 3 te Rijkevoort een verzoek is ingediend om met toepassing van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening over te gaan tot boerderijsplitsing van een bestaande woonboerderij. Ten behoeve van de boerderijsplitsing heeft de gemeente Boxmeer een anterieure exploitatie- en realisatieovereenkomst gesloten met de heer Poorts en mevrouw Jacobs. De zakelijke inhoud van deze overeenkomst en het ontwerpbesluit tot wijziging van het bestemmingsplan en bijbehorende stukken liggen met ingang van 25 juli 2012 gedurende zes weken tijdens openingsuren ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 te Boxmeer.

Het ontwerpbesluit en genoemde stukken zijn onderaan dit bericht digitaal te raadplegen

Tot en met 4 september 2012 kan eenieder schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij burgemeester en wethouders van Boxmeer, Postbus 450, 5830 AL Boxmeer.
Voor het mondeling indienen van zienswijzen of een toelichting op het ontwerpbesluit kunt u contact opnemen met de heer M. van Lankvelt van de afdeling Vergunningen via telefoonnummer (0485) 585911.