Praat mee als burger

Burgers van de gemeente Boxmeer kunnen via verschillende wegen onderwerpen onder de aandacht van de gemeenteraad brengen. De meest voor de hand liggende is om een raadslid of fractie direct aan te spreken of aan te schrijven. Daarnaast kunnen burgers gebruik maken van het spreekrecht en is er het burgerinitiatief. Ook kunt u via de burgerparticipatieraad uw mening laten horen.

Spreekrecht

Burgers kunnen zowel tijdens de commissievergaderingen als tijdens raadsvergaderingen hun zienswijze inbrengen over onderwerpen. Men dient zich daarvoor aan te melden. Dit kan bij de griffie(r) tot uiterlijk 48 uur voor aanvang van de betreffende commissie- of raadsvergadering.

Burgerinitiatief

Burgers kunnen onder bepaalde inhoudelijke en procedurele voorwaarden (de initiatiefgerechtigde moet bijvoorbeeld minimaal veertien jaar oud zijn en het initiatief ondersteund worden door ten minste 50 steunverklaringen) een onderwerp of een concreet voorstel op de raadsagenda plaatsen. Dit is geregeld in de Verordening op het burgerinitiatief gemeente Boxmeer 2009 (zie verwijzing aan rechterzijde). Het gaat hierbij om onderwerpen die de gemeenteraad naar het idee van de burgers moet agenderen, maar die door de raad nog niet zijn opgepakt. Informatie over verdere voorwaarden en de gang van zaken kan verkregen worden bij de griffier.


Nadere informatie over bovenstaande is verkrijgbaar bij de griffier, de heer Toon Cornelissen, op telefoonnummer (0485) 585795 of via het e-mailadres griffie@boxmeer.nl.

 

Burgerparticipatieraad

Het gemeentebestuur van Boxmeer wil graag horen wat er onder burgers leeft. De BPR vervult daarbij een belangrijke rol. Zij is gesprekspartner van het gemeentebestuur op diverse terreinen van het gemeentelijke beleid . De BPR geeft gevraagd en ongevraagd advies. Om haar werk goed te kunnen doen is voortdurend contact met burgers en soms met specifieke doelgroepen van burgers noodzakelijk.

Klik voor meer informatie: www.bprboxmeer.nl
 

Wijk- en dorpsraden

Wijk- en dorpsraden zijn belangrijk voor de leefbaarheid in de wijken en dorpen. De gemeente moet voor randvoorwaarden voor de leefbaarheid zorgen. De inwoners kunnen via wijk- en dorpsraden beter meepraten over hun eigen dorp, tegelijkertijd kunnen ambtenaren via wijk- en dorpsraden beter overleggen met burgers. De wijk- en dorpsraden zijn er voor de burgers. Ze bestaan uit vrijwilligers die zich inzetten voor hun wijk of dorp.

Ga hier naar de adresgegvens van de wijk- en dorpsraden.