Bomen kappen, omgevingsvergunning

Wat is het?

Als u één of meerdere bomen (houtopstand of een bosje) wilt kappen, heeft u in sommige situaties een omgevingsvergunning nodig. Van kappen kan ook sprake zijn als er zeer drastisch wordt gesnoeid, bijvoorbeeld het verwijderen van een kroon uit een boom. Alleen de eigenaar van een boom kan een omgevingsvergunning aanvragen (of moet daarvoor toestemming geven).

Indien de boom die u wilt kappen staat vermeld op de zogenaamde 'bomenlijst' dan mag deze niet zonder vergunning gekapt worden.
De gemeente heeft een lijst met beschermde bomen.
Indien de boom niet op deze lijst staat vermeld dan mag u de boom kappen zonder vergunning.

Hoe werkt het?

Het kappen van een boom kan noodzakelijk zijn als:

  1. De boom een gevaar vormt.
  2. De boom zon en zicht wegneemt.
  3. Het vanuit het oogpunt van onderhoud wenselijk is dat de boom wordt gekapt (bijvoorbeeld om andere bomen meer ruimte te geven).

Wat moet ik doen?

Vanaf 1 oktober 2010 zijn diverse vergunningen, ontheffingen en meldingen gebundeld in één omgevingsvergunning. Met de omgevingsvergunning kunt u al deze benodigde vergunningen of ontheffingen in een keer aanvragen. Dit bespaart u tijd en geld. U vraagt de omgevingsvergunning aan bij de gemeente. Dit kan digitaal of op papier.

Omgevingsloket online

In het Omgevingsloket online kunt u een vergunningcheck doen. U ziet dan of u wel of niet een omgevingsvergunning moet aanvragen of dat u een melding moet doen. Na de check kunt u uw aanvraag doen. Dit kan door een digitaal formulier in te vullen of het formulier te downloaden en op papier uit te printen. Voor het digitaal versturen van uw aanvraag hebt u een DigiD inlogcode nodig. Meer informatie over DigiD vindt u op www.digid.nl.

Beslistermijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag om reguliere omgevingsvergunning. Deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Beslist de gemeente niet binnen de termijn, dan wordt de vergunning automatisch (van rechtswege) verleend.
Voor complexe aanvragen geldt een beslistermijn van 26 weken (uitgebreide omgevingsvergunning). Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Bij deze procedure kan de vergunning echter niet van rechtswege worden verleend.

 

Bezwaar en beroep

 

Bent u het niet eens met de beslissing op uw vergunningaanvraag, dan kunt u bezwaar maken bij de gemeente. Dien uw bezwaar in binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit. Daarna kunt u in beroep gaan bij de bestuursrechter. In sommige gevallen kunt u rechtstreeks tegen een besluit in beroep bij de bestuursrechter.

 

Kapmelding doen

Wilt u bomen in een bestaand bos kappen of laten kappen? Dan verplicht de Boswet u onder meer dit vooraf te melden. Meer informatie kunt u vinden op de website van de Dienst Regelingen. Hier kunt u ook de melding indienen.

Wat heb ik nodig?

Voeg bij het aanvraagformulier een verklaring met de volgende gegevens:

  • Het soort en het aantal te kappen bomen.
  • De plek waar deze bomen staan.
  • Waarom u de bomen wilt kappen.
  • Vraagt u de vergunning namens de eigenaar van de bomen aan, voeg dan ook zijn of haar schriftelijke toestemming toe.

Wat kost het?

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag bent u €168,30 legeskosten verschuldigd.

Voor meer informatie over de leges verwijzen wij u naar de tarieventabel van de legesverordening.

Achtergrond

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag of de omgevingsvergunning wordt verleend. Deze termijn kan met 6 weken worden verlengd. Beslist de gemeente niet binnen de termijn, dan wordt de vergunning automatisch (van rechtswege) verleend.

Tips

De eisen aan het kappen van bomen kunnen voortvloeien uit de Algemene Plaatselijke Verordening, de Boswet of het bestemmingsplan.

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

In de APV kan staan dat het verboden is houtopstanden te kappen. De houtopstand is meestal een boom, maar kan ook een houtwal zijn, zoals een lint van struiken en bosjes. Heggen of hagen worden niet gezien als houtwal. Solitaire struiken en heesters worden niet gezien als boom omdat er geen stam gevormd wordt. Doel van de APV is het beschermen van waardevolle houtopstanden. De bepalingen worden toegespitst op de plaatselijke situatie.

Boswet

De Boswet wil het Nederlandse bosareaal en de houtopstanden in stand te houden. Deze wet noemt bepaalde categorieën bomen die niet onder de APV vallen. Dit zijn onder andere wilgen en populieren langs landbouwgronden en wegen, bomen van bosbouwondernemingen, fruitbomen en bomen buiten de bebouwde kom. Voor het kappen van bomen die onder de Boswet vallen moet u een kapmelding doen. In een enkel geval moet u een kapmelding doen én een omgevingsvergunning aanvragen. Meer informatie krijgt u bij de Dienst Regelingen.

Bestemmingsplan

In bestemmingsplannen staan regelingen om houtopstanden te beschermen. De regeling in het bestemmingsplan moet aangeven waarom bescherming van een houtopstand vanuit planologisch of stedenbouwkundig oogpunt gewenst is.

Tip: Vraagt u een omgevingsvergunning voor het kappen aan, dan kunnen derden bezwaar maken tegen de eventuele vergunningverlening. Overleg eerst met omwonenden of zij bezwaar hebben tegen het kappen van een boom.

Ga naar www.omgevingsloket.nl voor meer informatie over het doen van een vergunningencheck en/of indienen van een aanvraag omgevingsvergunning.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het callcenter van de gemeente Boxmeer via telefoonnummer (0485) 585911. Raadpleeg hier onze openingstijden.
Afspraak maken
WOZ Belastingloket