Procedure verkoop bouwkavels

Home > Inwoners > Informatie over bouwkavels > Procedure verkoop bouwkavels

Procedure verkoop bouwkavels

Interesse

Indien u geïnteresseerd bent in een bouwkavel kunt u dit via e-mail doorgeven aan: gemeente@boxmeer.nl t.a.v. José van Uden.

In de e-mail geeft u aan naar welk kerkdorp, naar welk plan en naar welk kavelnummer uw interesse uitgaat. Indien de informatie bij een betreffend bouwkavel aangeeft dat deze in vooroptie is uitgegeven, kunt u toch uw keuze voor dat kavel kenbaar maken, mits u in de gelegenheid bent de kavel op korte termijn aan te kopen.

Vooroptie

Nadat u een bouwkavel heeft gekozen, wordt een vooroptie verleend.

Deze vooroptie is ½ jaar geldig en kan door de gemeente telkens met ½ jaar verlengd worden. Tijdens deze vooroptie wordt u in de gelegenheid gesteld uw eventuele bestaande woning te verkopen. Een vooroptie is enkel een soort van reservering van de bouwkavel. De gemeente houdt zich ten alle tijden het recht voor om, in het geval van nieuwe ontwikkelingen, de vooroptie op elk moment in te trekken.

Echter, mocht het zijn dat op enig moment een ander geïnteresseerd is in de bouwkavel waar u een vooroptie op heeft, dan wordt u voor de keus gesteld om :

  1. zelf de kavel aan te kopen of

  2. af te zien van de kavel.

In het geval van punt 1. geldt dat u op dat moment de officiële optie van 15 weken krijgt. Daarna dient beslist te worden of de kavel definitief aangekocht wordt of niet.

In het geval van punt 2. geldt dat de andere geïnteresseerde ook direct de officiële optie van 15 weken krijgt, waarna beslist dient te worden of de kavel aangekocht wordt of niet.

Koopovereenkomst

Zodra u de kavel wenst aan te kopen wordt een koopovereenkomst opgemaakt en in tweevoud aan u gezonden. U dient beide exemplaren van deze overeenkomst te ondertekenen en retour te sturen aan de gemeente.

Indien de koopovereenkomst is ondertekent kan deze alleen ontbonden worden indien u geen hypothecaire lening onder naar de situatie op de geldmarkt redelijk te achten condities heeft kunnen verkrijgen, nodig voor de financiering van de aan u verkochte onroerende zaak en de daarop in eerste instantie te stichten bebouwing.

Verkoopbesluit

 Na ontvangst van de getekende koopovereenkomst en nadat u alles geregeld heeft (hypotheek, omgevingsvergunning, kadastrale splitsing e.d.) krijgt u een afschrift van een verkoopbesluit en een exemplaar van de, nu ook namens de burgemeester, ondertekende koopovereenkomst toegezonden. De transportakte moet vervolgens binnen 5 maanden bij een door u gekozen notaris worden gepasseerd. Binnen 2 jaar na ondertekening van de transportakte dient u de woning feitelijk te hebben betrokken.

WYSIWYG

Volg ons op facebook