Begroting 2018

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Begroting 2018

Begroting 2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft deze week de begroting 2018 aangeboden aan de gemeenteraad. De begroting 2018 inclusief meerjarenperspectief 2019-2021 is structureel en reëel sluitend. De financiële positie van de gemeente Boxmeer is stabiel en voldoende, zeker in het licht van de bewuste keuze om het voorzieningenniveau en de centrumfunctie van de gemeente Boxmeer in de  afgelopen jaren te verbeteren.

De seinen voor de Nederlandse economie staan op groen. Dit is ook merkbaar in de gemeente Boxmeer. Er wordt weer beduidend meer bouwgrond verkocht. De opbrengst van leges omgevingsvergunningen stijgt flink. Het aantal vacatures neemt toe en het aantal WW-uitkeringen daalt.

De opgaven van de gemeenten in Nederland zijn in de komende periode groot en de toenemende verwevenheid van rollen vraagt dat gemeenten onderling en andere overheden zo snel mogelijk tot een gezamenlijke aanpak komen. Dit geldt in het bijzonder voor drie grote maatschappelijke opgaven waar gemeenten al mee aan de slag zijn: een duurzaam Nederland, een sociale en aangename leefomgeving en een veilig en rechtszeker leefklimaat. Voor Boxmeer vallen hier komende jaren onder andere onder:

  • Invoering nieuwe Omgevingswet;
  • Vaststelling nieuwe bestemmingsplan Buitengebied;
  • Masterplan Water;
  • Uitvoering handhavingsprogramma;
  • Inbedding project straatcoaches;
  • Huisvesting en begeleiding statushouders;
  • Samenwerking Land van Cuijk.

De begroting 2018 van de gemeente Boxmeer heeft als thema “BOXMEER 4.0”. De komende jaren veranderen onze samenleving en economie ingrijpend als gevolg van een digitale transformatie, een opmars van innovatieve technologieën en de effecten van het klimaatverdrag van Parijs. Internationaal wordt deze fase aangeduid als Economie 4.0. Voor de overheid ligt hier een uitdaging om op een aantal terreinen met adequate beleidsmaatregelen te komen, zoals op het gebied van arbeidsmarkt, inkomensverdeling, onderwijs en klimaatbeleid. Ook Boxmeer wil klaar zijn voor de Economie 4.0.

Daarnaast is 2018 het vierde jaar van dit college. Met het thema “BOXMEER 4.0” willen wij ook terugkijken op deze periode. In de begroting 2018 zijn foto’s opgenomen van zaken die in de afgelopen periode zijn gerealiseerd dan wel in gang zijn gezet.

Belangrijkste actiepunten voor 2018 zijn naast de hierboven genoemde opgaven: uitvoering van de projecten uit de uitvoeringsagenda Land van Cuijk, stimulering van de bouw van levensloopbestendige woningen en uitvoering van projecten uit het duurzaamheidsplan. In het investeringsprogramma 2018 is onder andere ruimte opgenomen voor de toegankelijkheid van accommodaties voor gehandicapten, verbeteringen van Gryphus, nieuwbouw van de  brandweerkazerne Oeffelt, de reconstructie van de Molenstraat/Cuijkseweg te Oeffelt en maatregelen in het kader van informatieveiligheid.

De OZB stijgt in 2018 niet, de tarieven reiniging en riool daarentegen wel. Dit wordt met name veroorzaakt door de uitvoering van maatregelen tegen wateroverlast en door verduurzamingsmaatregelen op het gebied van huisvuilophaal. De gemiddelde belastingdruk stijgt daardoor  in de gemeente Boxmeer in 2018 licht ten opzichte van de inflatie. De definitieve tarieven 2018 worden in de raadsvergadering van 14 december 2017 vastgesteld.