Defensie voert natuuronderzoek vliegbasis De Peel uit

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Defensie voert natuuronderzoek vliegbasis De Peel uit

Defensie voert natuuronderzoek vliegbasis De Peel uit

De te reactiveren vliegbasis op de Luitenant-generaal Bestkazerne in de Peel ligt in de buurt van meerdere Natura-2000 gebieden. Recente uitspraak van de Raad van State over de stikstofproblematiek bepaalt dat Defensie voor de te reactiveren vliegbasis een vergunningsaanvraag moet opstarten op grond van de Wet natuurbescherming. Dat is nodig om vooraf vast te stellen dat maatregelen om beschermde natuurgebieden te ontzien, daadwerkelijk resultaat hebben.

Ter voorbereiding op deze aanvraag wordt een natuuronderzoek uitgevoerd. De terinzagelegging van het ontwerp-luchthavenbesluit wordt hierdoor opgeschoven. Dat geldt ook voor de Milieu Effectrapportage. Beide stukken zijn nodig om te komen tot een luchthavenbesluit. In de eerstvolgende Commissie Overleg Voor Milieu (COVM) in oktober 2020 zal de nieuwe planning met omwonenden worden besproken. 

In het najaar zal Defensie via een reactienota reageren op de ingediende zienswijzen op de Conceptnotitie Reikwijdte en Detailniveau. Deze reactienota wordt toegestuurd naar alle indieners van een zienswijze, ter inzage gelegd in het gemeentehuis en gepubliceerd op Defensie.nl