Gemeentelijke belastingen en WOZ 2019

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Gemeentelijke belastingen en WOZ 2019

Gemeentelijke belastingen en WOZ 2019

Binnenkort ontvangt u als gebruiker en/of eigenaar van een onroerende zaak de gemeentelijke belastingaanslag.

De OZB-tarieven (onroerendezaakbelastingen) zijn ten opzichte van 2018 nagenoeg gelijk gebleven.

Het tarief voor de afvalstoffenheffing en het reinigingsrecht zijn flink verhoogd ten opzichte van dat van 2018. Het Rijk heeft de afvalbelasting van € 13,21 per 1.000 kilogram met ingang van 2019 verhoogd naar € 32,12 per 1.000 kilogram. De afvalverwerkers brengen deze kostenverhoging bij de gemeente in rekening. De gemeente belast deze kosten vervolgens door aan haar inwoners.

De rioolheffing is gestegen om de (toekomstige) kosten m.b.t. de gemeentelijke riolering te kunnen blijven dragen.

In onderstaand overzicht zijn de feitelijke veranderingen weergegeven:

2018 2019 wijziging
OZB-eigenaarsheffing woningen 0,1162% 0,1162% 0,00%
OZB-eigenaarsheffing niet-woningen 0,2269% 0,2288% 0,83%
OZB-gebruikersheffing niet-woningen 0,1779% 0,1794% 0,84%
Afvalstoffenheffing/Reinigingsrecht € 151,44 € 180,36 19,1%
Rioolrecht eigenaren € 100,78 € 104,41 3,60%

Aanslagbiljet

Op het aanslagbiljet kunnen naast de WOZ-beschikkingen en de aanslagen OZB, ook de rioolheffing eigenaren en de afvalstoffenheffing voorkomen. Niet iedereen betaalt alle belastingen die hiervoor zijn genoemd. Het maakt bijvoorbeeld verschil of u eigenaar en/of gebruiker (huurder) bent, maar ook of uw pand een woning of bedrijf is. Het aanslagbiljet kunt u online raadplegen op www.boxmeer.nl/aanslagbiljet.

WOZ-waarde

De WOZ-waarde op de beschikking van 2019 is de waarde van uw pand naar prijspeildatum 1 januari 2018. De Wet WOZ schrijft namelijk voor dat gemeenten op de WOZ-beschikking een waarde vermelden zoals die gold op 1 januari van een jaar eerder.

De WOZ-waarde voor uw woning is bepaald aan de hand van gerealiseerde verkopen van woningen binnen de gemeente Boxmeer. Zijn er woningen verkocht die goed vergelijkbaar zijn met uw woning, dan is het aannemelijk dat ook de vastgestelde WOZ-waarde van uw woning vergelijkbaar is met het gerealiseerde verkoopcijfer.

Natuurlijk dient u rekening te houden met afwijkingen van dit verkochte object ten opzichte van uw eigen woning. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bouwjaar, inhoud woning, oppervlakte grond, bijgebouwen, ligging en staat van onderhoud.

De stijging die zich bij een groot aantal woningen al heeft voorgedaan tijdens de vorige WOZ-taxatie, wordt in zijn algemeenheid nu voortgezet. In veel gevallen zal de WOZ-waarde van het object dan ook hoger uitvallen dan de vorige WOZ-waarde.

De marktgegevens (gerealiseerde verkoopprijzen) op basis waarvan uw taxatie is uitgevoerd, treft u aan op het WOZ-taxatieverslag, die u kunt raadplegen op www.boxmeer.nl/taxatieverslag.

Waardeontwikkeling in relatie tot de OZB

De waardeontwikkeling van uw woning is één van de facetten die de hoogte van uw aanslag OZB bepaalt. Een andere betreft de eerder door het gemeentebestuur bepaalde gewenste opbrengst van de OZB in 2019. De berekening van de OZB-eigenaarsheffing woningen voor het belastingjaar 2019 bestaat uit 3 stappen, namelijk:

  1. De gemeenteraad bepaalt de gewenste opbrengst van de onroerendezaakbelastingen. In de begroting van 2019 is deze 1,5% hoger vastgesteld ten opzichte van de daadwerkelijke opbrengst in 2018.
  2. De totale WOZ-waarde van alle woningen wordt bepaald. Deze is ten opzichte van belastingjaar 2019 met 1,5% gestegen.
  3. Het OZB-tarief wordt berekend door de geraamde opbrengst van 2019 (stap 1) te delen door de totaal vastgestelde waarde van de woningen (stap 2). Dit houdt in dat bij de stijgende WOZ-waarden, de tarieven dalen om de gewenste opbrengst te realiseren.

Onderstaande tabel en grafiek verduidelijken de genoemde stappen.

Berekening tarief OZB-eigenaarsheffing woningen 2019

Stap Omschrijving 2018 2019 Verschil %
1 Bepalen opbrengst € 3.442.000.,00 € 3.494.000,00 1,5%
2 Vaststellen WOZ-waarden € 2.962.134.000,00 € 3.008.047.000,00 1,5%
3 Berekening tarief (stap 1 : stap 2) 0,1162% 0,1162% 0,0%

Grafiek Woz

Noot:

De hiervoor geschetste berekeningswijze geldt ook voor de ‘OZB-eigenaarsheffing niet-woningen’ en de ‘OZB-gebruikersheffing niet-woningen’.

Machtiging automatische incasso

Als u de gemeente nog niet heeft gemachtigd voor automatische incasso van de belastingaanslag, dan kunt dat alsnog doen door een formulier in te vullen op www.boxmeer.nl/machtiging. Indien u het formulier binnen twee weken vóór de eerste vervaldag invult, dan wordt het verschuldigde bedrag in 8 maandelijkse termijnen van uw IBAN afgeschreven.

De voordelen van automatische incasso:

  • u betaalt in acht maandelijkse termijnen
  • u betaalt altijd op tijd
  • u betaalt nooit te veel

Als u geen gebruik maakt van automatische incasso dan moet de aanslag binnen drie maanden betaald zijn.