Gemeentelijke belastingen en WOZ 2020

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Gemeentelijke belastingen en WOZ 2020

Gemeentelijke belastingen en WOZ 2020

Binnenkort ontvangt u als gebruiker en/of eigenaar van een onroerende zaak de gemeentelijke belastingaanslag.

In onderstaand overzicht zijn de tariefswijzigingen weergegeven:

2019          2020       Wijziging
OZB-eigenaarsheffing woningen      0,1162%     0,1154%      -/- 0,67%
OZB-eigenaarsheffing niet-woningen 0,2288% 0,2333% 1,97%
OZB-gebruikersheffing niet-woningen   0,1794% 0,1831% 2,06%
Afvalstoffenheffing/Reinigingsrecht  € 180,36 € 187,20 3,79%
Rioolrecht eigenaren  € 104,41 € 109,42 4,80%

                                

Aanslagbiljet

Op het aanslagbiljet kunnen naast de WOZ-beschikkingen en de aanslagen OZB, ook de rioolheffing eigenaren en de afvalstoffenheffing voorkomen. Niet iedereen betaalt alle belastingen die hiervoor zijn genoemd. Het maakt bijvoorbeeld verschil of u eigenaar en/of gebruiker (huurder) bent, maar ook of uw pand een woning of bedrijf is. Het aanslagbiljet kunt u online raadplegen op www.boxmeer.nl/aanslagbiljet.

WOZ-waarde

De WOZ-waarde op de beschikking van 2020 is de waarde van uw pand naar prijspeildatum 1 januari 2019. Met andere woorden: wat zou uw pand, in de huidige staat (per 1 januari 2020) waard zijn geweest op 1 januari 2019? De Wet WOZ schrijft namelijk voor dat gemeenten op de WOZ-beschikking een waarde vermelden zoals die gold op 1 januari van een jaar eerder.

De WOZ-waarde voor uw woning is bepaald aan de hand van gerealiseerde verkopen van woningen binnen de gemeente Boxmeer. Zijn er woningen verkocht die goed vergelijkbaar zijn met uw woning, dan is het aannemelijk dat ook de vastgestelde WOZ-waarde van uw woning vergelijkbaar is met het gerealiseerde verkoopcijfer.

Natuurlijk dient u rekening te houden met afwijkingen van dit verkochte object ten opzichte van uw eigen woning. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bouwjaar, inhoud woning, oppervlakte grond, bijgebouwen, ligging en staat van onderhoud.

De stijging die zich bij een groot aantal woningen al heeft voorgedaan tijdens de vorige WOZ-taxatie, wordt in zijn algemeenheid nu voortgezet. In veel gevallen zal de WOZ-waarde van het object dan ook hoger uitvallen dan de vorige WOZ-waarde.

De marktgegevens (gerealiseerde verkoopprijzen) op basis waarvan uw taxatie is uitgevoerd, treft u aan op het WOZ-taxatieverslag, die u kunt raadplegen op www.boxmeer.nl/taxatieverslag.

Indien u vragen heeft over WOZ of belastingen, dan kunt bellen naar 0485 – 585 784 of kijken op de website www.boxmeer.nl/whi.

Waardeontwikkeling in relatie tot de OZB

De waardeontwikkeling van uw woning is één van de facetten die de hoogte van uw aanslag OZB bepaalt. Een andere betreft de eerder door het gemeentebestuur bepaalde gewenste opbrengst van de OZB in 2020. De berekening van de OZB-eigenaarsheffing woningen voor het belastingjaar 2020 bestaat uit 3 stappen, namelijk:

Stap 1

De gemeenteraad bepaalt de gewenste opbrengst van de onroerendezaakbelastingen. In de begroting van 2020 is deze 2% hoger vastgesteld ten opzichte van de daadwerkelijke opbrengst in 2019.

Stap 2

De totale WOZ-waarde van alle woningen wordt bepaald. Deze is ten opzichte van belastingjaar 2019 met 2,7% gestegen.

Stap 3

Het OZB-tarief wordt berekend door de geraamde opbrengst van 2020 (stap 1) te delen door de totaal vastgestelde waarde van de woningen (stap 2). Dit houdt in dat als de WOZ-waarden harder stijgen dan de gewenste opbrengst, de tarieven dalen.

Onderstaande tabel en grafiek verduidelijken de genoemde stappen.

Berekening tarief OZB-eigenaarsheffing woningen 2020

Stap

Omschrijving

2019

2020

Verschil %

1

Bepalen opbrengst

€ 3.535.000.,00

€ 3.606.000,00

2,70%

2

Vaststellen WOZ-waarden

€ 3.042.169.000,00

€ 3.124.308.000,00

2,01%

3

Berekening tarief (stap 1 : stap 2)

0,1162%

0,1154%

-/- 0,67%

tabel

Noot:

De hiervoor geschetste berekeningswijze geldt ook voor de “OZB-eigenaarsheffing niet-woningen” en de “OZB-gebruikersheffing niet-woningen”.

Machtiging automatische incasso

Als u de gemeente nog niet heeft gemachtigd voor automatische incasso van de belastingaanslag, dan kunt dat alsnog doen door een formulier in te vullen op www.boxmeer.nl/machtiging. Indien u het formulier binnen twee weken vóór de eerste vervaldag invult, dan wordt het verschuldigde bedrag in 8 maandelijkse termijnen van uw IBAN afgeschreven.

De voordelen van automatische incasso:

  • u betaalt in acht maandelijkse termijnen
  • u betaalt altijd op tijd
  • u betaalt nooit te veel

Als u geen gebruik maakt van automatische incasso dan moet de aanslag binnen drie maanden betaald zijn.