Positieve ervaringen in de Wmo!

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Positieve ervaringen in de Wmo!

Positieve ervaringen in de Wmo!

Uit het jaarlijkse cliëntervaringsonderzoek blijkt dat de meerderheid van de Wmo-cliënten het contact met het zorgloket, de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning en het effect op de zelfredzaamheid als positief ervaart.

Aan 567 personen is een vragenlijst toegestuurd met vragen over de ervaring in de Wmo. Het zijn de cliënten met een maatwerkvoorziening in het kader van de Wmo 2015 die zijn ondervraagd.

Respons

Door 225 ondervraagden is de vragenlijst ingevuld en teruggestuurd. Met deze respons van 39,7% beschikt de gemeente over betrouwbare informatie over de ervaringen met de Wmo.

Resultaat

De resultaten van de vragenlijst laten zien dat de Wmo-cliënten die het antwoord (helemaal) mee eens of (helemaal) niet mee eens hebben ingevuld, gecategoriseerd kan worden als positief of negatief. Op alle stellingen antwoordt een (ruime) meerderheid positief.

De meerderheid van de Wmo-cliënten ervaart het contact, de kwaliteit en de effecten van de ondersteuning als goed. Tegelijkertijd is bij elk onderdeel een relatief klein deel van de Wmo-cliënten minder positief. Om te kunnen achterhalen waarom cliënten de enquête positief of negatief hebben ingevuld zijn (groeps-)gesprekken gevoerd. Dit heeft geleid tot meer verdieping van het onderzoek.

Resultaten van het onderzoek zijn in het najaar van 2017 na te lezen op waarstaatjegemeente.nl.

Verbeterpunten

Het jaarlijkse onderzoek geeft de gemeente informatie voor een nog betere dienstverlening in de toekomst. De gemeente zal de Wmo-klanten blijven informeren over de ontwikkelingen in de Wmo. De bekendheid voor ondersteuning van mantelzorgers is daar een voorbeeld van.