't Hulder

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > 't Hulder

't Hulder

De locatie ’t Hulder in Vierlingsbeek, waar voorheen de gemeentewerf was gevestigd, is al geruime tijd in beeld voor herontwikkeling naar grondgebonden woningbouw.

Planuitwerking                          

In samenwerking met de Dorpsraad Vierlingsbeek is de gemeente Boxmeer gestart met de planuitwerking en zijn diverse onderzoeken opgestart. Hierbij is er ook aandacht voor de leefomgeving.

Pilot

Participatie is een belangrijke pijler van de naar verwachting binnenkort in werking tredende Omgevingswet. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dit project als een ‘pilot’ te beschouwen. Omwonenden en potentieel geïnteresseerde kavelkopers zijn gevraagd om te participeren in het project door mee te denken vanaf de initiatieffase.

Stedenbouwkundige ateliers

Voor beide doelgroepen zijn vorig jaar ateliers georganiseerd waarin uitgangspunten en keuzemogelijkheden zijn gepresenteerd. Naar aanleiding van de ateliers konden de deelnemers voorkeuren kenbaar maken door het inleveren van voorkeursformulieren. Deze voorkeuren zijn bij de uitwerking van het concept stedenbouwkundig plan betrokken. Ook konden zij aangeven of zij mogelijk een kavel willen afnemen indien het project tot uitgifte komt. Afgesproken is dat zij geïnformeerd worden over en betrokken bij de verdere planuitwerking.

Concept stedenbouwkundig plan

De voorkeuren zijn betrokken bij de uitwerking van het concept stedenbouwkundig plan. Er kan zoals eerder aangegeven aan een groot aantal voorkeuren worden voldaan. Het college van B&W heeft recent het concept stedenbouwkundig plan vastgesteld. Het concept stedenbouwkundig plan voorziet in 13 bouwkavels voor levensloopbestendige woningen.

Bijeenkomst

Het concept stedenbouwkundig plan wordt op 8 april a.s. ’s avonds om 19.30 uur gepresenteerd. Dit zal in verband met COVID-19 een digitale bijeenkomst via MS TEAMS worden. U kunt zich hier rechts aanmelden voor de bijeenkomst. Aanmelden kan tot en met 8 april 2021 12.00 uur.

Ter inzagelegging en eventuele schriftelijke reactie

Het concept stedenbouwkundig plan zal vanaf  8 april 2021 gedurende twee weken ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 in Boxmeer. De planuitwerking is dan eveneens digitaal te raadplegen via www.boxmeer.nl/bekendmakingen. Tot en met 21 april 2021 kan schriftelijk een reactie kenbaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders van Boxmeer, Postbus 450, 5830 AL Boxmeer U kunt ook per e-mail uw reactie indienen via gemeente@boxmeer.nl o.v.v. “Reactie concept stedenbouwkundig plan ‘t Hulder”.

Na afloop van de ter inzagetermijn stelt het college het definitief stedenbouwkundig plan vast, als basis voor het bestemmingsplan.

Kaveluitgifte

Binnen de pilot is ervoor gekozen om reeds in dit stadium van de planvorming de mogelijkheid te bieden om tot inschrijving voor het project over te gaan.
Voor de uitgifte van de bouwkavels wordt een lotingssysteem gehanteerd. De loting bepaalt de volgorde van inschrijving. Belangstellenden die hun voorkeuren kenbaar hebben gemaakt door middel van het indienen van een voorkeursformulier krijgen een voorrangspositie. Dit betekent dat zij eerste keus hebben voor de koop van een kavel. Op dit moment zijn er meer potentiële belangstellenden die een voorkeursformulier hebben ingediend, dan het aantal kavels waar het plan in voorziet. Zij dienen zich nog wel formeel in te schrijven en mogelijk vallen er nog belangstellenden af. Als u behoort tot de groep die in aanmerking komt voor een bouwkavel dan wordt u betrokken bij de verdere planuitwerking.

Inschrijven

U kunt zich hier rechts inschrijven voor plan ’t Hulder. Inschrijven kan tot en met 20 april 2021.

Procedure

Of u daadwerkelijk in aanmerking komt voor afname van een kavel hangt af van het aantal inschrijvingen van de potentiële gegadigden die bij de gemeente een voorkeursformulier heeft ingediend. Indien u zich nu niet inschrijft komt u in deze fase in elk geval niet in aanmerking voor een bouwkavel. Op het moment dat de locatie bouwrijp is, wordt nader bezien of er dan nog kavels beschikbaar zijn en of aanvullende kaveluitgifte aan de orde is.

Inschrijfgeld

Indien u zich ingeschreven heeft en daadwerkelijk in aanmerking komt voor een kavel dient u € 300,- inschrijfgeld te betalen. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op de verkoopprijs indien u (in latere fase) daadwerkelijk overgaat tot afname van een bouwkavel. Haakt u na betaling van het inschrijfgeld alsnog af dan bent u uw inschrijfgeld kwijt.