Verstrekkingen uit de Basisregistratie Personen (BRP), geheimhouding en inzagerecht

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Verstrekkingen uit de Basisregistratie Personen (BRP), geheimhouding en inzagerecht

Verstrekkingen uit de Basisregistratie Personen (BRP), geheimhouding en inzagerecht

Kloppen uw gegevens in de basisregistratie personen (BRP) nog?

Het is van groot belang dat de in de basisregistratie opgenomen gegevens over u, juist en actueel zijn. Niet alleen om oneigenlijk gebruik of misbruik tegen te gaan, maar ook omdat dit van belang is voor een groot aantal BRP-afnemers die voor hun bedrijfsvoering in belangrijke mate afhankelijk zijn van de persoonsgebonden adresgegevens uit de BRP.

Bij BRP-afnemers moet men denken aan belastingdienst, pensioenfondsen, ziektekostenverzekeringen, uitkeringsinstanties, GGD, Waterschappen, Kamer van Koophandel en andere (semi-)overheidsinstanties.

Het is belangrijk om de juiste en meest actuele adresgegevens van burgers voorhanden te hebben bij de voorbereiding op en de bestrijding van eventuele rampen. Bij calamiteiten is het van essentieel belang dat de lokale autoriteiten beschikken over de juiste gegevens van de in een getroffen gebied woonachtige personen.

In de BRP zijn persoonsgegevens opgenomen van iedereen die in onze gemeente woont. Het gaat hierbij niet alleen om adresgegevens, maar bijvoorbeeld ook om gegevens over een eventueel huwelijk of geregistreerd partnerschap, nationaliteit, ouders en kinderen. Deze gegevens worden automatisch verstrekt aan (semi-) overheidsinstellingen voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van hun wettelijke taken.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bepaalt welke gegevens aan deze instellingen worden verstrekt. Dit is een wettelijke verplichting, u kunt hier niets tegen doen.

Soms kunnen ook andere instanties of instellingen om gegevens uit de basisregistratie vragen. Als u dat wilt voorkomen, kunt u om de geheimhouding van die gegevens verzoeken. Dit kunt u doen via een formulier dat bij de gemeente (digitaal) te verkrijgen is 

Als u wilt weten aan wie in het afgelopen jaar gegevens over u zijn verstrekt kunt u schriftelijk een overzicht opvragen bij de gemeente. U richt uw verzoek, met een kopie van uw geldig legitimatiebewijs, aan Burgemeester en Wethouders, t.a.v. afdeling Burgerzaken, Postbus 450, 5830 AL Boxmeer. Binnen enkele weken krijgt u dat overzicht dan (kosteloos) thuisgestuurd.

Welke gegevens de overheid over u heeft vastgelegd kunt u ook inzien met uw DigiD op www.mijnoverheid.nl.

Twijfelt u aan de juistheid van uw gegevens in de BRP, neem dan contact op met de afdeling Burgerzaken, telefoon 0485-585911 of met een e-mail naar gemeente@boxmeer.nl.