Woningbouw Lange Heggen west te Beugen

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Woningbouw Lange Heggen west te Beugen

Woningbouw Lange Heggen west te Beugen

De locatie aan de Lange Heggen west te Beugen tussen de woon-werk-kavels van bedrijvenpark Sterckwijck en woningen aan de zuidkant van de Gildestraat is reeds enige tijd in beeld voor ontwikkeling van grondgebonden woningbouw.

Locatie lange heggen west

Concept stedenbouwkundig plan

Er is een concept stedenbouwkundig plan door de gemeente ontworpen. Hierbij zijn zaken als een goede ontsluiting, veel ruimte voor groen i.c.m. de wateropgave, voldoende parkeerplaatsen, woningen in diverse segmenten etc. als uitgangspunten betrokken. Het concept stedenbouwkundig plan voorziet in 27 bouwkavels.

Bijeenkomst

Het concept stedenbouwkundig plan wordt op donderdag 29 april 2021 ’s avonds om 19.30 uur gepresenteerd. Dit zal in verband met COVID-19 een digitale bijeenkomst via MS TEAMS worden. U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden via het formulier aan de rechterzijde.

Ter inzagelegging en eventuele schriftelijke reactie

Het concept stedenbouwkundig plan zal vanaf 14 april 2021 gedurende vier weken ter inzage liggen bij de publieksbalie in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 in Boxmeer. De planuitwerking is dan eveneens digitaal te raadplegen via deze pagina via link aan de rechterzijde. 

Tot en met 11 mei 2021 kan schriftelijk een reactie kenbaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders van Boxmeer, Postbus 450, 5830 AL Boxmeer U kunt ook per e-mail uw reactie indienen via gemeente@boxmeer.nl o.v.v. “Reactie concept stedenbouwkundig plan Lange Heggen west”. Na afloop van de ter inzagetermijn stelt het college een definitief stedenbouwkundig plan vast, als basis voor het ontwerpbestemmingsplan.

Koppelbox