Wordt u lid van de burgerparticipatieraa (BPR) Boxmeer?

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Wordt u lid van de burgerparticipatieraa (BPR) Boxmeer?

Wordt u lid van de burgerparticipatieraa (BPR) Boxmeer?

De BPR is ingesteld door de gemeenteraad Boxmeer en bestaat uit een twintigtal mensen afkomstig uit de gemeente Boxmeer. De BPR volgt de wet en regelgeving op de terreinen van welzijn, sociale zaken en leefbaarheid. De BPR voorziet het college van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Boxmeer van gevraagde en ongevraagde adviezen. De BPR Boxmeer omvat drie kennisgroepen:
•    De kennisgroep Jeugd
•    De WMO kennisgroep
•    De kennisgroep Participatie

De Kennisgroep Participatie zoekt nieuwe leden !

De kennisgroep houdt zich bezig met de uitvoering van de Participatiewet die vanaf 1 januari 2015 van kracht is. Onderwerpen die binnen het aandachtsgebied vallen zijn WAJONG, beschut werken, armoedebeleid, wet sociale werkvoorziening, arbeidsvermogen en ondersteuning en de wet werk en bijstand.

Wat wordt er van u verwacht?

De kennisgroep bestaat uit 5 tot 8 leden die onder leiding van de voorzitter ongeveer acht keer per jaar in de avonduren vergaderen. Tijdens deze vergaderingen staan de actuele ontwikkelingen op het terrein van Participatie centraal. Daarbij wordt enerzijds bezien of de gemeente om een advies heeft gevraagd en anderzijds of de kennisgroep aanleiding ziet voor een ongevraagd advies. Dit alles vanuit het belang van de inwoners van de gemeente Boxmeer. Daarnaast wordt verwacht dat de leden van de BPR ook andere lokale en regionale bijeenkomsten bijwonen en deelnemen aan scholing. Tot slot, zijn er jaarlijks drie bijeenkomsten voor de gehele BPR.
Het betreft een vrijwilligersfunctie.

Wie zoeken we?

Voor de kennisgroep Participatie zijn we op zoek naar inwoners van de gemeente Boxmeer die:
•    Enthousiast en maatschappelijk betrokken zijn;
•    Denken en handelen vanuit het perspectief van de inwoners;
•    Kritisch en onderzoekend zijn, en zich onafhankelijk opstellen;
•    Affiniteit hebben met het lezen van beleidsstukken;
•    Communicatief vaardig zijn, goed kunnen luisteren en graag samenwerken;
•    Niet politiek en/of ambtelijk actief zijn in de gemeente Boxmeer;
•    Geen positie hebben binnen een sociale organisatie die afhankelijk is van  
    subsidie van de gemeente Boxmeer.

Heeft u belangstelling voor deze functie neem dan contact op met het secretariaat van de BPR door een mail te sturen naar: BPRBoxmeer@gmail.com. Ook voor overige vragen kunt u via dit mailadres contact opnemen met de BPR.