Belastingen en heffingen, kwijtschelding

Home > Inwoners > Belastingen en heffingen, kwijtschelding

Belastingen en heffingen, kwijtschelding

 • Wat is het?

  U kunt de gemeente vragen om gemeentelijke belastingen niet te hoeven betalen. Bijvoorbeeld omdat u een laag inkomen of laag vermogen hebt. Kunt u de belasting niet betalen? Dan vraagt u de gemeente om kwijtschelding. De gemeente bepaalt dan of u kwijtschelding krijgt van de belasting of een deel daarvan.

 • Hoe werkt het?

  Normbedragen kwijtschelding
  De normbedragen kwijtschelding worden afgeleid van de bijstandsnormen voor levensonderhoud. Per 1 januari 2018 gelden de volgende normen voor kwijtschelding per maand inclusief vakantiegeld. Is uw inkomen hoger dan het voor u geldende normbedrag dan heeft u waarschijnlijk geen recht op kwijtschelding. Als u de kosten kunt delen met een niet-studerende medebewoner van 21 jaar of ouder, dan gelden andere normbedragen.

  Jonger dan pensioengerechtigde leeftijd

  echtparen

  € 1417,--

  alleenstaande ouder

  €   992,--

  alleenstaande

  €   992,--

  AOW-gerechtigde leeftijd

  echtparen, beide AOW-gerechtigd

  € 1.596,--

  echtparen, één partner AOW-gerechtigd

  € 1.585,--

  alleenstaande AOW-gerechtigd

  € 1.162,--


  Vermogen
  Naast uw inkomen is ook uw vermogen van belang. Vermogen is het totaal van alle aanwezige bezittingen van uzelf en eventuele partner of echtgenoot. Tot vermogen wordt onder andere gerekend het saldi op bank- en of girorekening(en), spaarrekening(en), spaarloonrekening(en) en een auto.
   

 • Handige links

 • Hoe nu verder?