Bijstand, uitkering

Home > Inwoners > Bijstand, uitkering

Bijstand, uitkering

 • Wat is het?

  Met een bijstandsuitkering kunt u noodzakelijke kosten van het bestaan betalen zoals huur, eten en drinken. Vraag de uitkering aan als uw inkomen te laag is om deze kosten zelf te betalen. U kunt ook hulp krijgen bij het vinden van een baan, zodat u weer een eigen inkomen krijgt.
  U kunt een bijstandsuitkering aanvragen bij het loket Werk en Inkomen van de gemeente.

 • Hoe werkt het?

  Voorwaarden voor een bijstandsuitkering

  U komt in aanmerking voor bijstand als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U bent Nederlander, komt uit een EU-land of hebt een geldige verblijfsvergunning.
  • U woont of verblijft in Nederland.
  • U bent niet uitgesloten van het recht op een bijstandsuitkering.
  • U hebt geen of onvoldoende eigen inkomen.
  • U hebt geen vermogen of een vermogen dan lager is dan toegestaan voor een bijstandsuitkering.
  • U komt niet in aanmerking voor een andere inkomensregeling zoals een werkloosheidsuitkering of een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

  Re-integratie

  Het recht op een uitkering is onlosmakelijk verbonden aan het recht op begeleiding bij re-integratie. Daarbij staat voorop dat u werk krijgt. De gemeente heeft een contract gesloten met een instantie die u verder helpt in uw re-integratieproces naar werk. Hebt u opleiding, bijscholing of verdere begeleiding nodig, dan wordt dat voor u geregeld. U moet wel algemeen geaccepteerd werk aanvaarden. De baan die u krijgt aangeboden, hoeft dus niet altijd passend te zijn bij uw kennis- en ervaringsniveau.

  Eigen vermogen

  Uw eigen vermogen mag niet boven een bepaald bedrag uitkomen:

  • Bent u alleenstaand, dan mag u niet meer dan € 6.120 aan eigen vermogen hebben.
  • Bent u getrouwd, hebt u een samenlevingscontract en/of hebt u kinderen, dan mag u niet meer dan € 12.240 hebben.
  • Is uw vermogen hoger, dan moet u dit geld eerst op een verantwoorde manier gebruiken voor de kosten van levensonderhoud.
  • Uw eigen huis hoort ook bij uw eigen vermogen. Hebt u meer dan € 51.600 aan eigen vermogen in uw woning en/of hebt u zulke hoge hypotheeklasten dat uw bijstandsuitkering over de periode van een jaar waarschijnlijk hoger zal zijn dan het netto minimumloon? U krijgt dan een bijstanduitkering in de vorm van een lening.

  Link naar de website van de overheid:  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand/vraag-en-antwoord/wanneer-heb-ik-recht-op-bijstand

  Vrijwilligerswerk

  Doet u vrijwilligerswerk, dan bent u nog steeds verplicht mee te werken aan uw re-integratie naar een betaalde baan. U kunt vrijwilligerswerk alleen combineren met de re-integratie als u hiermee zicht hebt of krijgt op een betaalde functie. De gemeente bepaalt dit.

  Individuele Inkomenstoeslag

  Bent u tussen de 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd en krijgt u al een lange tijd een bijstandsuitkering? U kunt dan onder voorwaarden een Individuele Inkomenstoeslag krijgen. Informeer bij het Zorgloket van de gemeente als u denkt hier recht op te hebben.

  Zoektijd: U bent jonger dan 27

  Als u jonger bent dan 27 jaar, dan kunt u niet direct een bijstandsuitkering aanvragen. Voor u geldt namelijk de wettelijke zoekperiode van vier weken. Dit betekent dat u verplicht bent om zelf 4 weken naar werk te zoeken alvorens u een bijstandsuitkering aan kunt vragen. De periode van 4 weken gaat in nadat u zich gemeld heeft voor bijstand bij de gemeente (loket Werk en Inkomen). Hebt u geen werk gevonden in die 4 weken, dan kunt u daarna een bijstandsuitkering aanvragen.

  Zoektijd: U bent 27 jaar of ouder

  Als u 27 jaar of ouder bent, dan geldt de wettelijke zoekperiode van 4 weken niet. Dus kunt u direct een bijstandsuitkering aanvragen. U heeft wel de arbeidsverplichtingen. Kort gezegd betekent dit dat u direct na de aanvraag zelf actief op zoek gaat naar betaald werk of een opleiding. Het uitgangspunt is dat u zo snel mogelijk weer voldoende inkomen heeft om zelf in uw levensonderhoud te voorzien. De hoogte van de uitkering hangt af van uw situatie.  

  Een voorschot

  De wettelijke termijn waarbinnen de gemeente een beslissing moet hebben genomen op uw uitkeringsaanvraag is maximaal 8 weken. Zolang er nog geen beslissing is genomen op uw aanvraag, wordt een voorschot verstrekt. Dit gebeurt binnen 4 weken na de datum van uw aanvraag. U ontvangt het voorschot in de vorm van een renteloze geldlening. U moet het voorschot altijd terugbetalen. Als u recht heeft op bijstand, dan verrekent de gemeente het voorschot met de eerste betaling van uw bijstandsuitkering. U kunt geen voorschot ontvangen als u al een uitkering heeft.

 • Wat moet ik doen?

  Voor een bijstandsuitkering kunt u zich melden bij het loket Werk en Inkomen bij de gemeente Boxmeer. Op dat moment wordt er een gesprek ingepland met een klantmanager. Tijdens dit gesprek wordt u volledig geïnformeerd en worden er afspraken gemaakt over wat er van u verwacht wordt. 

  Het adres en de openingstijden van de gemeente vindt u op de homepagina van deze website.     

 • Wat heb ik nodig?

  Als u bijstand aanvraagt worden er diverse bewijsstukken aan u gevraagd. Breng in ieder geval het volgende mee bij aanmelding:

  • identiteitsbewijzen van u en eventueel uw partner
  • bewijzen van uw inkomen
  • bewijzen van uw schulden
  • bewijs van uw vermogen (bezittingen, zoals spaargeld, auto, huis, aandelen)
  • bewijzen van uw arbeidsverleden (uw laatste werkgever en begindatum en einddatum van uw contract)

  Als u samenwoont met uw partner en/of kinderen jonger dan 18 jaar, dan hebt u ook bewijzen nodig van hun inkomsten, schulden en arbeidsverleden.

 • Handige links