Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers 2 (Tozo 2)

Home > Inwoners > Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers 2 (Tozo 2)

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers 2 (Tozo 2)

 • Wat is het?

  Let op: Op dit moment zijn er bedrijven actief die ondernemers hulp bieden bij het aanvragen van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze hulp is doorgaans niet kosteloos en mogelijk niet zonder financiële gevolgen. U hoeft als ondernemer ook geen extra kosten te maken. Wij helpen u graag bij uw aanvraag.

  Voor wie

  Bent u ondernemer of zelfstandige (ZZP) en komt u door de coronacrisis financieel in de problemen? Dan kunt u tijdelijk inkomensondersteuning aanvragen. U moet dan wel aan de voorwaarden voldoen. Grensondernemers en AOW’ers kunnen gedeeltelijk aanspraak maken op de Tozo-regeling.

  Voorwaarden Tozo

  • U woont en verblijft rechtmatig in Nederland.
  • U hebt de Nederlandse nationaliteit of daarmee gelijkgesteld.
  • U voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf,
  • Uw bedrijf stond vóór 17 maart 2020 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel,
  • U werkt minimaal 23,5 uur per week (1225 uren per jaar)in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep.
  • U woont in de gemeente, waar u de aanvullende inkomensondersteuning aanvraagt.
  • U bent in de knel gekomen door de coronacrisis,
  • U hebt een inkomen lager dan het sociaal minimum (bij Tozo 2 wordt het inkomen van uw partner meegerekend).

  Termijnen voor aanvragen

  U kunt vanaf 1 juni 2020 alleen nog Tozo 2 aanvragen. Tozo 1 kon tot en met 31 mei 2020 worden aangevraagd. De regeling is op onderdelen aangepast. Tozo 2 kent een aantal afwijkende bepalingen en kan tot en met 30 september 2020 worden aangevraagd.

  Duur en vormen van ondersteuning

  De Tozo is verlengd tot en met in ieder geval 30 september 2020. De termijnen en voorwaarden zijn sinds de invoering enkele keren aangepast. Belangrijke wijziging vanaf 1 juni 2020 is dat met de verlengde Tozo 2 ook het inkomen van de partner wordt meegerekend bij de bepaling van het inkomen.

  Met de Tozo zijn 2 vormen van ondersteuning mogelijk:

  • Allereerst inkomensondersteuning voor een aangewezen periode tot aan het sociaal minimum. U hoeft dit niet terug te betalen.
  • Daarnaast kan een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd. Deze bedraagt eenmalig maximaal € 10.517 euro (Tozo 1 en 2 samen). De lening moet in een periode van 3 jaar worden terugbetaald. Heeft u eerder een lening aangevraagd van minder van € 10.157,-? Dan kunt u tot 30 september 2020 om een aanvulling tot het maximale bedrag verzoeken.

  Woonplaats en bedrijf in Nederland?

  Als u woont in Nederland en uw bedrijf gevestigd is in Nederland dan kunt u in aanmerking komen voor inkomensondersteuning levensonderhoud en lening bedrijfskapitaal. 

  Woonplaats in Nederland, bedrijf over de grens?

  Ondernemers die wonen in Nederland en hun bedrijf over de grens gevestigd hebben, kunnen alleen aanspraak maken op de tijdelijke inkomensondersteuning voor levensonderhoud.

  Bedrijf in Nederland, woonplaats over de grens? 

  Ondernemers die over de grens wonen en in Nederland hun bedrijf hebben gevestigd, komen niet in aanmerking voor inkomensondersteuning voor levensonderhoud in Nederland. Daarvoor kunnen zij een beroep doen op hun woonland. Mogelijk komt u wel in aanmerking voor een lening bedrijfskapitaal. Voor grensondernemers wordt de regeling uitgevoerd door de gemeente Maastricht. U kunt contact opnemen via bedrijfskapitaalgrensondernemers@maastricht.nl.

 • Hoe werkt het?

  Voldoet u aan de voorwaarden?

  Wanneer u twijfelt of u in aanmerking komt voor de regeling, kunt u op www.krijgiktozo.nl een beslisboom met vragen doorlopen. Dit geeft een eerste indicatie of u bij de doelgroep hoort en wel of niet in aanmerking kunt komen (belangrijke voorwaarden zijn het voldoen aan het urencriterium van 1225 uur per jaar en een inschrijving bij de KvK vóór 17 maart 2020).

  Let op! Zijn u en uw partner beiden zelfstandige: dan kan slechts één van u beiden een aanvraag indienen. Laat in dat geval degene met het laagste inkomen voor u samen de aanvraag invullen!

  U kunt een aanvraag online indienen met behulp van uw DigiD.

  Advies

  Bereid uw aanvraag met zorg voor. Lees, voordat u met het invullen van het aanvraagformulier start, de veel gestelde vragen (knop aan de rechterzijde) en kijk bij "Wat heb ik nodig" welke bijlagen u eerst moet verzamelen. Daarmee voorkomt u een onnodige administratieve belasting van uzelf en de gemeente.

  DigiD

  Digid logo Voor dit formulier logt u in met uw DigiD gebruikersnaam en wachtwoord. DigiD is uw digitale identiteitsbewijs voor overheidsdiensten. Nog geen DigiD? Vraag hier uw DigiD aan.

 • Wat moet ik doen?

  • U vult de vragen naar waarheid in.
  • U overlegt een kopie van het ID-bewijs van u en uw partner.
  • U vult uw huidige inkomen en dat van uw partner in.
  • U geeft een schatting van uw inkomen in de maanden waarvoor u de aanvraag doet.
  • U levert kopieën/scans van alle bewijsstukken in (uploaden).
  • U zorgt ervoor dat de bewijsstukken compleet zijn.
  • U ondertekent dit aanvraagformulier met uw DigiD.
  • U en uw partner ondertekenen beiden het formulier dat u na de aanvraag toegezonden krijgt.
  • U geeft wijzigingen in uw situatie direct door!

  De gemeente bewaart uw gegevens en bewijsstukken in een dossier.

  U bent partners als u:

  • getrouwd of geregistreerd partners bent; of
  • op hetzelfde adres woont en;
   • samen een huishouden heeft;
   • ex-echtgenoten of ex-partners bent;
   • samen een kind heeft;
   • u het kind van uw partner heeft erkend of uw partner uw kind heeft erkend;
   • u ergens anders als partners geregistreerd staat, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of als meeverzekerde bij een zorgverzekering.

  Wat wordt aangemerkt als inkomen van u (en uw partner):

  1. Netto inkomsten uit onderneming:

  Om uw netto inkomsten uit onderneming te berekenen, berekent u eerst uw winst (dus alle omzet/baten uit bedrijf verminderd met de zakelijke lasten. Bepalend of inkomsten meegerekend moeten worden is het moment waarop de werkzaamheden zijn gedaan of de producten zijn verkocht.


  Omdat u aan het eind van het jaar nog belastingen moet betalen, mag u het bedrag van de winst nog verminderen met 18%. Dit is een gemiddeld percentage, rekening houdend met belastingtarieven en aftrekposten voor ondernemers.

  2. Wanneer u deels in dienstbetrekking werkt, al dan niet in uw eigen onderneming: Nettoloon:

  Uw nettoloon is uw loon na aftrek van belastingen en premies. In de meeste gevallen is het nettoloon gelijk aan het bedrag dat maandelijks aan u wordt overgemaakt door uw werkgever. U vindt het nettoloon op uw loonstrook. Onkostenvergoedingen hoeft u niet als loon op te geven. Vakantiegeld en bonussen tellen naar rato mee.

  3. Wellicht heeft u een uitkering of overige inkomsten: Netto uitkering en overige inkomsten:

  Inkomensafhankelijke toeslagen zoals huur-, zorg-, of kinderopvangtoeslag, kinderbijslag en incidentele giften vallen hier niet onder. De onderstaande inkomstenbronnen vallen hier wel onder:

  • uitkeringen op basis van de IOW, Wajong, WIA, WAO, WAZ, WW of ziektewet en  mogelijke aanvulling vanuit de Toeslagenwet. Mogelijk is de verrekening van uw  uitkering door UWV gebaseerd op een te hoge inschatting van uw inkomen dit jaar, als  dit het geval is dient u dit bij UWV door te geven zodat uw uitkering verhoogd kan worden. Het zou daarnaast kunnen dat u recht heeft op een (extra) toeslag op grond van de Toeslagenwet. U kunt dit bij UWV nagaan. Als u een hogere uitkering ontvangt als gevolg van de nieuwe inkomensinschatting of u recht heeft op een toeslag op grond van de Toeslagenwet dient u dit te melden aan de gemeente, die dit bedrag in mindering zal brengen op uw Tozo-uitkering;
  • AOW-uitkering van uw partner en de eventuele AOW-partnertoeslag;
  • Sociale zekerheidsuitkeringen, bijvoorbeeld een uitkering op basis van de algemene nabestaandenwet of wachtgeld op basis van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers;
  • Buitenlandse uitkeringen of buitenlandse regelingen, bijvoorbeeld ter ondersteuning van zelfstandigen die in de problemen zijn gekomen als gevolg van de coronacrisis waaronder het Belgische ‘Overbruggingsrecht voor zelfstandigen’ en het Duitse  ‘Arbeitslosengeld II;
  • overige inkomsten (bijvoorbeeld dividend uit aandelen of ander resultaat uit vermogen, partner- en kinderalimentatie, pensioen, verhuur, onderhuur, kostgeld en periodieke giften).

  De optelsom van deze inkomsten worden netto in mindering gebracht op het voor u geldende netto sociaal minimum, omdat de tijdelijke inkomensvoorziening een aanvulling betreft tot aan het netto sociaal minimum.

  Wij kunnen ons voorstellen dat u uw inkomsten voor de maanden waarover u de Tozo aanvraagt nog niet goed kunt inschatten. Maak dan een zo goed mogelijke benadering. Indien blijkt dat uw schatting niet correct is, geeft u de werkelijk genoten netto inkomsten direct door aan de gemeente. Deze worden verrekend met de uitbetaling van de maand erna (of u moet dit na de laatste maand van uw uitkering terugbetalen). U heeft een inlichtingenplicht. Achteraf kan de gemeente uw opgegeven netto inkomen controleren.

  Deze inkomsten worden netto in mindering gebracht op het voor u geldende netto sociaal minimum, omdat de tijdelijke inkomensvoorziening een aanvulling betreft tot aan het netto sociaal minimum.

 • Wat heb ik nodig?

  Zorg dat u de volgende bewijsstukken digitaal beschikbaar heeft zodat u deze tijdens de online aanvraag kunt uploaden. Let op: u kunt in totaal max. 8 MB aan documenten uploaden. Anders komt uw aanvraag niet goed bij ons aan.

  Bewijsstukken verzoek om ondersteuning in de kosten van uw levensonderhoud en voorschot:

  • Identiteitsbewijs van aanvrager en partner (ID-kaart of paspoort, geen rijbewijs);
  • Inschrijfbewijs Kamer van Koophandel;
  • Laatste afschrift van uw bankrekening waarop u de Tozo wilt ontvangen;
  • Bewijsstuk waarmee u aantoont dat u aan het urencriterium voldoet, bijvoorbeeld de meest recente jaarrekening of een aangifte waaruit dit blijkt of,
  • Een verifieerbare verklaring waaruit blijkt hoeveel uur u per week werkzaam bent in het Bedrijf;
  • Eventueel andere bewijsstukken waaruit blijkt dat u de tijdelijke ondersteuning zelfstandig ondernemers in de vorm van aanvullende inkomensondersteuning nodig heeft.

  Wanneer u verzoekt om ondersteuning ter voorziening in de behoefte van bedrijfskapitaal:

  • Identiteitsbewijs van aanvrager en partner (ID-kaart of paspoort, geen rijbewijs);
  • Laatste afschrift van uw bankrekening waarop u de lening ontvangen wilt;
  • Bewijsstukken bij de beschrijving van de noodzaak van het aangevraagde krediet,;
  • Bewijsstuk waarmee u aantoont dat u aan het urencriterium voldoet, bijvoorbeeld de meest recente jaarrekening of een aangifte waaruit dit blijkt of
  • Een verifieerbare verklaring waaruit blijkt hoeveel uur u per week werkzaam bent in het Bedrijf;
  • Andere bewijsstukken waaruit blijkt dat u de tijdelijke ondersteuning zelfstandig ondernemers in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal nodig heeft.

  Zorg ervoor dat alle bewijsstukken worden toegevoegd. Wij kunnen uw aanvraag dan sneller afhandelen. Het kan zijn dat wij aanvullende bewijsstukken nodig hebben. Als dat het geval is zullen wij contact met u opnemen.

 • Handige links

  Veelgestelde vragen over TOZO 2

  Krijg ik Tozo?

  Logo digid