Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 1)

Home > Inwoners > Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 1)

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 1)

 • Wat is het?

  Let op: Op dit moment zijn er bedrijven actief die ondernemers hulp bieden bij het aanvragen van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze hulp is doorgaans niet kosteloos en mogelijk niet zonder financiële gevolgen. U hoeft als ondernemer ook geen extra kosten te maken. Wij helpen u graag  bij uw aanvraag.

  De tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers staat open voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp'ers, die in de knel komen door de coronacrisis.

  Er zijn 2 vormen van ondersteuning mogelijk:

  • Maximaal 3 maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum.
  • Daarnaast kan een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd. Deze bedraagt eenmalig max. € 10.517 euro

  De regeling is alleen voor u bedoeld als u ondernemer bent en de volgende vragen met “ja” kunt beantwoorden:

  •     Woont u in de gemeente Boxmeer of Sint Anthonis, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd. 
  •     Is uw bedrijf gevestigd in Nederland?
  •     Is uw bedrijf voor 17 maart 2020, 18.45 uur, ingeschreven bij de kamer van koophandel?
  •     Werkt u gemiddeld minimaal 23,5 uur per week in uw bedrijf of zelfstandig beroep.

  De Tozo geldt vooralsnog voor 3 maanden, tot 1 juni 2020 en wordt uitgevoerd door de gemeente waar de ondernemer woont. De gemeente Boxmeer voert deze regeling uit voor zowel de ondernemers woonachtig in de gemeente Boxmeer als in de gemeente Sint Anthonis. De regeling werkt terug tot 1 maart 2020.

  Belangrijk: lees eerst alle informatie voordat u de aanvraag indient. Dan weet u welke informatie u moet verzamelen voordat u de aanvraag start (o.a. bij "Wat heb ik nodig".)

 • Hoe werkt het?

  Wat zijn de voorwaarden?

  Wanneer u twijfelt of u in aanmerking komt voor de regeling, kunt u op www.krijgiktozo.nl een beslisboom met vragen doorlopen. Dit geeft een eerste indicatie of u bij de doelgroep hoort en wel of niet in aanmerking kunt komen (belangrijke voorwaarden zijn het voldoen aan het urencriterium van 1225 uur per jaar en een inschrijving bij de KvK vóór 17 maart, 18.45 uur).

  Let op! Zijn u en uw partner beiden zelfstandige: dan kan slechts één van u beiden een aanvraag indienen. Laat in dat geval degene met het laagste inkomen voor u samen de aanvraag invullen!

  U kunt een aanvraag online indienen met behulp van uw DigiD.

  Advies

  Bereid uw aanvraag met zorg voor. Daarmee voorkomt u een onnodige administratieve belasting van uzelf en de gemeente. Kijk bij "Wat heb ik nodig" welke bijlagen u eerst moet verzamelen voordat u uw aanvraag doet.

  Uw aanvraag kan volledig of gedeeltelijk worden toegekend, worden afgewezen of buiten behandeling worden gesteld. Indien u zich niet kunt neerleggen bij het besluit naar aanleiding van uw aanvraag, kunt u een bezwaarschrift indienen. Houdt u er rekening mee dat deze bezwaarprocedure in de huidige omstandigheden meer tijd in beslag neemt dan een aanvraagprocedure. Dien daarom naast uw bewaarschrift ook een nieuwe aanvraag in als u de bezwaarprocedure niet financieel kunt overbruggen.

  DigiD

  Digid logoVoor dit formulier logt u in met uw DigiD gebruikersnaam en wachtwoord. DigiD is uw digitale identiteitsbewijs voor overheidsdiensten. Nog geen DigiD? 

  Vraag hier DigiD aan.

 • Wat moet ik doen?

  !

  • Lees eerst de veelgestelde vragen ( knop aan de rechterzijde) zodat u zeker weet of u in aanmerking kan komen voor de regeling.
  • Zorg dat u uw aanvraag goed voorbereid. Kijk bij "Wat heb ik nodig" welke gegevens u nodig heeft om te aanvraag te voltooien.

  Wat moet u vervolgens doen?

  1. U vult de vragen naar waarheid in. U vult uw huidige inkomen in en u geeft een schatting van uw inkomen in de maanden waarvoor u de aanvraag doet.
  2. U levert kopieën/scans van alle bewijsstukken in (uploaden). Zorg ervoor dat de bewijsstukken compleet zijn. De gemeente bewaart uw gegevens en bewijsstukken in een dossier.
  3. U ondertekent dit aanvraagformulier met uw DigiD. Heeft u een partner ? Dan moet u de aanvraag beiden ondertekenen.

   U bent partners als u:

  1. getrouwd of geregistreerd partners bent; of
  2. op hetzelfde adres woont en:
  • samen een huishouden heeft;
  • ex-echtgenoten of ex-partners bent;
  • samen een kind heeft;
  • u het kind van uw partner heeft erkend of uw partner uw kind heeft erkend; of
  • ergens anders als partners geregistreerd staat, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of als meeverzekerde bij een zorgverzekering.

  4. U geeft wijzigingen in uw situatie in de periode van aanvullende inkomensondersteuning direct door! U gaat bijvoorbeeld meer of minder verdienen dan u nu opgeeft, u gaat verhuizen of uw gezinssamenstelling wijzigt.

 • Wat heb ik nodig?

  Er wordt gevraagd naar uw inkomen in het aanvraagformulier. u heeft daarvoor de volgende informatie nodig:

  Uw totale netto inkomen bestaat uit:

  1. Netto inkomsten uit onderneming:
  Om uw netto inkomsten uit onderneming te berekenen, berekent u eerst uw winst (dus alle omzet/baten uit bedrijf verminderd met de zakelijke lasten (rekening houdend met gebruikelijke afschrijvingen volgens goed koopmansgebruik. Aflossingen op leningen zijn geen zakelijke lasten)). Omdat u aan het eind van het jaar nog belastingen moet betalen mag u het bedrag van de winst nog verminderen met 18%. Dit is een gemiddeld percentage, rekening houdend met belastingtarieven en aftrekposten voor ondernemers.

  2. Nettoloon
  Uw nettoloon is uw loon na aftrek van belastingen en premies. In de meeste gevallen is het nettoloon gelijk aan het bedrag dat maandelijks aan u wordt overgemaakt door uw werkgever. U vindt het nettoloon op uw loonstrook.

  3. Netto uitkering en overige inkomsten:
  Toeslagen vallen hier niet onder. De onderstaande inkomstenbronnen vallen hier wel onder:

  • WW-uitkering of andere werkeloosheidsuitkering
  • ziektewetuitkering
  • arbeidsongeschiktheidsuitkering
  • andere uitkeringen (bijvoorbeeld een uitkering op basis van de algemene nabestaandenwet)
  • overige inkomsten (bijvoorbeeld alimentatie, onderhuur, kostgeld en giften)

  Deze inkomsten worden netto in mindering gebracht op het voor u geldende netto sociaal minimum, omdat de tijdelijke inkomensvoorziening een aanvulling betreft tot aan het netto sociaal minimum. Wij kunnen ons voorstellen dat u uw inkomsten voor de maanden waarover u de Tozo aanvraagt nog niet goed kunt inschatten. Maak dan een zo goed mogelijke benadering. Indien blijkt dat uw schatting niet correct is, geeft u de werkelijk genoten netto inkomsten door aan de gemeente. Deze worden verrekend met de uitbetaling van de maand erna (of u moet dit na de laatste maand van uw uitkering terugbetalen). U heeft een inlichtingenplicht. Achteraf kan de gemeente uw opgegeven netto inkomen controleren.

  Bewijsstukken toevoegen aan uw aanvraag

  Zorg dat u de volgende bewijsstukken digitaal beschikbaar heeft zodat u deze tijdens de online aanvraag kunt uploaden. Let op: u kunt in totaal max. 8 MB aan documenten uploaden. Anders komt uw aanvraag niet goed bij ons aan.

  Wanneer u verzoekt om bijstand in de kosten van uw levensonderhoud en voorschot:

  • Identiteitsbewijs van aanvrager en partner (ID-kaart of paspoort, geen rijbewijs)
  • inschrijfbewijs Kamer van Koophandel
  • laatste afschrift van uw bankrekening waarop de aanvullende inkomensondersteuning gestort moet worden
  • bewijsstuk waarmee u aantoont dat u aan het urencriterium voldoet, bijvoorbeeld de meest recente jaarrekening of een aangifte waaruit dit blijkt. Bij het ontbreken van een bewijsstuk met betrekking tot het urencriterium; een verklaring waaruit blijkt hoeveel uur u per week werkzaam bent in het bedrijf.
  • eventueel andere bewijsstukken waaruit blijkt dat u de tijdelijke ondersteuning zelfstandig ondernemers in de vorm van aanvullende inkomensondersteuning nodig heeft.

  Wanneer u verzoekt om bijstand ter voorziening in de behoefte van bedrijfskapitaal:

  • Identiteitsbewijs van aanvrager en partner (ID-kaart of paspoort, geen rijbewijs)
  • laatste afschrift van uw bankrekening waarop de lening bedrijfskrediet gestort moet worden
  • bewijsstukken bij de beschrijving van de noodzaak van het aangevraagde krediet
  • bewijsstuk waarmee u aantoont dat u aan het urencriterium voldoet, bijvoorbeeld de meest recente jaarrekening of een aangifte waaruit dit blijkt. Bij het ontbreken van een bewijsstuk met betrekking tot het urencriterium; een verklaring waaruit blijkt hoeveel uur u per week werkzaam bent in het bedrijf.
  • andere bewijsstukken waaruit blijkt dat u de tijdelijke ondersteuning zelfstandig ondernemers in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal nodig heeft.een

  Zorg ervoor dat alle bewijsstukken worden toegevoegd. Wij kunnen uw aanvraag dan ook sneller afhandelen. Het kan zijn dat wij aanvullende bewijsstukken nodig hebben. Als dat het geval is zullen wij contact met u opnemen.

 • Handige links

  Veelgestelde vragen over TOZO
   

  Krijg ik tozo?
   

  Logo digid