Vergunningsplichtig

Home > Inwoners > Vergunningsplichtig

Vergunningsplichtig

 • Wat is het?

  U organiseert een vergunningsplichtig evenement. Een aanvraag voor een evenementenvergunning moet u minimaal 12 weken voor het evenement indienen.

 • Hoe werkt het?

  Voordat u de evenementenvergunning aanvraagt, kunt u uw evenement al bij ons kenbaar maken voor plaatsing op de evenementenkalender. Eventueel kan vooraf ook een vooroverleg gehouden worden met de evenementencoördinator (en een vergunningverlener) van de gemeente.

  Risicocategorie

  Vergunningsplichtige evenementen worden ingedeeld op basis van de risico’s die een evenement met zich meebrengt:

  • Reguliere evenement (A-evenement): laag risico-evenement
  • Aandacht evenement (B-evenement): evenement met verhoogde aandacht
  • Risico evenement (C-evenement): evenement met een hoger risico

  Bij een evenement met meer risico’s wordt, zoals u kunt begrijpen, meer informatie met het oog op veiligheid gevraagd dan bij een regulier evenement met weinig risico’s. Om te bepalen onder welke categorie uw evenement valt, moet u de risicoscan invullen en meesturen met de aanvraag. U vindt deze aan de rechterzijde.

  Indien u een B- of C-evenement organiseert, adviseren wij u hiervoor eerst contact op te nemen met de evenementencoördinator.

 • Wat moet ik doen?

  Naast de aanvraag voor een evenementenvergunning heeft u mogelijk ook nog andere toestemmingen nodig. U kunt uw aanvraag voor een evenementenvergunning en de benodigde toestemmingen aanvragen op de onderstaande twee manieren.

  Digitaal met DigiD: Met behulp van uw DigiD kunt u een digitaal formulier invullen. In dit formulier zijn tevens de overige veelvoorkomende toestemmingen meegenomen. In verband met de beperkte inlogperiode van DigiD, raden wij u aan om ervoor te zorgen dat u alle benodigde informatie bij de hand heeft, voordat u het digitale formulier gaat invullen. U dient namelijk ook bepaalde bijlagen aan te leveren (zie ‘Wat heb ik nodig?’). U vindt de link naar het formulier aan de rechterkant van deze pagina. Tip: als u ingelogd bent bij DigiD, kunt u via het linkje bovenaan de pagina de duur van de sessie verlengen. De standaard inlogtijd is 15 minuten.                        

  Per post of ingescand per e-mail: Download beide PDF-formulieren (Aanvraag evenementenvergunning en Overige toestemmingen) en lever deze ingevuld en ondertekend in bij de gemeente Boxmeer, Raadhuisplein 1 te Boxmeer of u stuurt de formulieren per post naar Postbus 450, 5830 AL Boxmeer. U kunt de formulieren ook scannen en vervolgens per e-mail versturen aan gemeente@boxmeer.nl. U vindt de link naar de formulieren aan de rechterkant van deze pagina.

 • Wat heb ik nodig?

  Bij de aanvraag voor een evenementenvergunning ontvangen wij graag de volgende stukken:

  Alle vergunningsplichtige evenementen:

  • Ingevuld aanvraagformulier voor een evenementenvergunning
  • Ingevuld formulier met overige toestemmingen
  • Ingevulde risicoscan
  • Programma overzicht
  • Situatieschets met noordpijl
  • Plattegrondtekening(en) van het evenemententerrein op schaal (1:200) inclusief alle objecten met maatvoering en legenda, calamiteitenroute en opstelplaats hulpdiensten, vluchtroute en verzamelplaats publiek.
  • Conceptbewonersbrief: in de bewonersbrief moet tenminste de volgende informatie zijn opgenomen: de locatie van het evenement, de te organiseren activiteiten, de begin- en eindtijd(en) (ook van op- en afbouw), de naam en het telefoonnummer van een klachtencoördinator/contactpersoon van de organisatie en evt. welke wegen worden afgezet.
  • Kopie contract beveiligingsbedrijf bij inhuur beveiliging
  • Kopie contract EHBO bij inzet EHBO
  • Kopie E-learning bij inzet verkeersregelaars

  Bij afsluitingen van gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen en het aantonen van de bereikbaarheid van het terrein in geval van grote aantallen bezoekers (openbaar vervoer en parkeren):

  In geval van een B- of C-evenement:

  In het geval u een tijdelijk constructie plaatst die voor meer dan 150 personen tegelijkertijd toegankelijk is:

  • een situatieschets met noordpijl;
  • een plattegrond met een maat- of schaalaanduiding waarop de aanwezige bouwsels groter dan 25m2 zijn aangegeven.
  • Plattegrond van iedere verblijfsruimte (bijv. tent, tribune) die is bestemd voor meer dan 150 personen. Per verblijfsruimte wordt aangegeven:
   • de hoogste bezetting personen van die verblijfsruimte;
   • de voor personen beschikbare oppervlakte;
   • de gebruiksbestemming;
   • de opstelling van inventaris en van de in artikel 5.5 bedoelde inrichtingselementen (stands, kramen, schappen, podia en daarmee vergelijkbare inrichtingselementen) met aanduiding van de situering van, voor zover deze aanwezig zijn: brand- en rookwerende; scheidingsconstructies; vluchtroutes; draairichting van doorgangen als bedoeld in artikel 4.16; nooduitgangen en vluchtroutes, met aanduiding van de breedte daarvan; vluchtrouteaanduidingen als bedoeld in artikel 4.15; noodverlichting als bedoeld in artikel 4.3; brandblusvoorzieningen als bedoeld in artikel 4.20, en brandweeringang als bedoeld in artikel 4.24.

  Verwezen wordt naar artikelen in  het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen. De aanduidingen zijn conform NEN 1413, indien deze norm daarin voorziet. U heeft in ieder geval te voldoen aan de voorschriften genoemd in het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen

  Afhankelijk van de benodigde toestemmingen kan het zijn dat u de volgende bijlage aan het formulier dient toe te voegen:

  In geval van overnachting op een buitenterrein:

  • een situatietekening
 • Wat kost het?

  Voor het in behandeling nemen van uw aanvragen kunnen legeskosten in rekening worden gebracht. Hiervoor verwijzen wij u naar de geldende legesverordening.

  Bij de meeste toestemmingen ten behoeve van evenementen geldt een vrijstelling van leges indien het evenement wordt georganiseerd en aangevraagd door een algemeen nut beogende of sociaal belang behartigende instelling, die zich blijkens haar statuten de uitoefening ten doel stelt van activiteiten van maatschappelijke, sociale of culturele aard en waarbij de activiteiten in hoofdzaak worden verricht door vrijwilligers.

 • Handige links

  Omgevingsloket

  Facebook