Verhuizing doorgeven

Home > Inwoners > Verhuizing doorgeven

Verhuizing doorgeven

 • Wat is het?

  • Als u naar of binnen deze gemeente verhuist, moet u dat ook doorgeven aan deze gemeente.
  • Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u verhuisd bent.
  • Als u vanuit de gemeente naar het buitenland verhuist, moet u dit uiterlijk 5 dagen vóór uw vertrek doorgeven aan de gemeente. U doet dan aangifte van emigratie. Voor emigratie gelden andere regels. Bij Verhuizen naar het buitenland staat vermeld wat u moet doen.

  Als u te laat bent met het doorgeven van uw verhuizing, kan dit gevolgen hebben voor bijvoorbeeld huurtoeslag, studiefinanciering, uw parkeervergunning, gemeentelijke belastingen of uitkering.

  Verhuizen naar Nederland

  Als u in Nederland komt wonen, moet u zich inschrijven bij de gemeente. Dit geldt ook als u al eerder in Nederland hebt gewoond.

  U kunt alléén telefonisch een afspraak maken met een medewerker van afdeling Burgerzaken via tel: 0485-585911.

  Let op! U kunt maximaal 8 MB aan bijlagen verzenden bij een digitale aangifte. Zorg dus dat uw bijlagen niet te groot zijn anders komt uw aanvraag niet bij ons aan.

 • Hoe werkt het?

  De volgende personen mogen een verhuizing doorgeven:

  • iedereen van 16 jaar en ouder voor zichzelf;
  • samenwonende echtgenoten/geregistreerde partners voor elkaar (alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen);
  • de ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen;
  • ouder(s) voor inwonende meerderjarige kinderen (alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen);
  • meerderjarige kinderen voor inwonende ouder(s) (alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen);
  • de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld;
  • het hoofd van de instelling voor personen die in een instelling verblijven;
  • iemand die u gemachtigd heeft de verhuizing voor u door te geven.

  Iemand machtigen

  Schrijf voor een machtiging een brief met daarin de volgende informatie:

  'Hierbij machtig ik (uw voorletters, achternaam, geboortedatum en geboorteplaats en adres), de hieronder vermelde persoon (voorletters, achternaam, geboortedatum en geboorteplaats en adres van degene die u machtigt) tot het doorgeven van mijn verhuizing van (oude adres) naar (nieuwe adres).' 

  Onderteken deze brief en geef hem aan de gemachtigde.

  Aan het loket moet de gemachtigde het volgende laten zien:

  • zijn of haar geldige identiteitsbewijs;
  • (een kopie van) uw geldige identiteitsbewijs
  • een bewijs van uw nieuwe adres, bijvoorbeeld een koop- of huurcontract of toestemming hoofdbewoner als u bij iemand gaat wonen;
  • de ondertekende machtigingsbrief.

  Instanties die de gegevens van uw verhuizing nodig hebben

  De gemeente geeft uw verhuizing door aan de instanties die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun wettelijke taak.

 • Wat moet ik doen?

  Als u verhuist, informeert de gemeente automatisch de volgende instanties:

  • Belastingdienst
  • Centraal Administratiekantoor (CAK)
  • Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) (was IB-groep)
  • Pensioenfondsen
  • Rijksdienst voor het wegverkeer (RDW)
  • Sociale Verzekeringsbank (SVB)
  • Zorgverzekeraars
    

  Geef uw verhuizing door aan de nieuwe gemeente. Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u bent verhuisd. Als u de verhuizing eerder wilt doorgeven, kan dit maximaal 4 weken voor de datum van verhuizing.

  Let op:

  Als u na de verhuizing aangifte doet van adreswijziging, dan is de datum van verhuizing de datum van adreswijziging. Dit moet dan wel binnen 5 dagen na verhuizing.

  • Als u later aangifte doet, is de datum waarop u de wijziging doorgeeft aan de gemeente, de officiële datum van adreswijziging.
  • Als u een verhuizing in de toekomst hebt doorgegeven, past de gemeente de adresgegevens aan op de datum die u doorgeeft. Dit is dan de datum van adreswijziging.

  Zorg ervoor dat u alle gegevens geeft die de gemeente nodig heeft. Anders past de gemeente uw adresgegevens niet aan.

 • Wat heb ik nodig?

  Persoonlijke aangifte
  Bij een persoonlijke aangifte heeft u een geldig identiteitsbewijs nodig
  Indien u inwonend bent dient  u een ingevulde toestemmingsverklaring te overleggen met een kopie van het legitimatiebewijs van de toestemminggever of een huurcontract.

  Digitale aangifte
  Als u beschikt over een DigiD  kunt u ook digitaal aangifte doen. U hoeft dan geen kopie van een geldig identiteitsbewijs toe te voegen.
  Indien u inwonend bent dient u een wel een ingevulde toestemmingsverklaring te overleggen met een kopie van het legitimatiebewijs van de toestemminggever of een huurcontract.

  Let op! U kunt maximaal 8 MB aan bijlagen verzenden. Zorg dus dat uw bijlagen niet te groot zijn anders komt uw aanvraag niet bij ons aan.

  Schriftelijke aangifte
  Voor schriftelijke aangifte kunt u gebruik maken van het te downloaden aangifteformulier van verhuizing.

  Ook bij een schriftelijke aangifte dient u, als u inwonend bent, een ingevulde toestemmingsverklaring te overleggen met een kopie van het legitimatiebewijs van de toestemminggever of een huurcontract. De toestemmingsverklaring staat op de achterzijde van het aangifteformulier of u gebruikt het te downloaden formulier  "toestemming hoofdbewoner".

 • Handige links

  Afspraak maken

  Logo Digid


  Verhuizing doorgeven met DigiD

  Online doorgeven verhuizing