Verzoek indienen AVG

Home > Inwoners > Verzoek indienen AVG

Verzoek indienen AVG

 • Wat is het?

  Op 25 mei 2018 trad de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Vanaf die dag geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU en kunnen alle Europese burgers zich op gelijke privacyrechten beroepen. Ook de gemeente Boxmeer heeft hiermee te maken, omdat de gemeente veel persoonsgegevens moet verwerken om de burgers van Boxmeer ten dienste te zijn. Voor deze gegevens is de gemeente de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke.

  De nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, ziet toe op de naleving van deze AVG.

 • Hoe werkt het?

  U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, in bepaalde gevallen te corrigeren of te verwijderen. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

  U heeft een aantal rechten als de gemeente uw persoonsgegevens gebruikt of wil gaan gebruiken:

  • Recht op informatie: u heeft het recht om aan de gemeente te vragen of uw persoonsgegevens worden verwerkt.
  • Inzagerecht: U heeft de mogelijkheid om te controleren of, en op welke manier, uw gegevens worden verwerkt.
  • Correctierecht: als duidelijk wordt dat persoonsgegevens niet kloppen, kunt u een verzoek indienen bij de gemeente om dit te corrigeren.
  • Recht op wissen van gegevens: als u toestemming heeft gegeven om gegevens te verwerken, of wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld, heeft u het recht om de persoonsgegevens te laten verwijderen.
  • Recht op beperking van de verwerking: als u vindt dat de persoonsgegevens onjuist zijn, controleert de gemeente de juistheid hiervan. Zolang er geen duidelijkheid is, worden de persoonsgegevens zo beperkt mogelijk verwerkt.
  • Recht om gegevens over te dragen: als de door u zelf verstrekte persoonsgegevens geautomatiseerd bij de gemeente worden verwerkt, heeft u het recht om de gemeente te vragen deze gegevens gestructureerd en in een gangbaar formaat aan u over te dragen.
  • Recht op bezwaar: u heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. De gemeente zal hieraan voldoen, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking die zwaarder wegen. Uiteindelijk kunt u ook nog bezwaar of beroep aantekenen bij de rechter.

 • Wat moet ik doen?

  U kunt uw verzoek digitaal met DigiD of schriftelijk indienen. De gemeente zal op dit verzoek in ieder geval binnen 4 weken schriftelijk reageren. Vervolgens kunt u de gemeente verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen, waarbij u in uw verzoek dient aan te geven welke wijzigingen u wenst. Ook op dit verzoek zal de gemeente in ieder geval binnen 4 weken reageren. Om misbruik te voorkomen kunnen we u vragen om u te identificeren.

 • Wat heb ik nodig?

  Voor uw digitale verzoek heeft u uw DigiD nodig.

 • Handige links

  DigiD logo