Uw privacy

Home > Inwoners > Uw privacy

Uw privacy

Op 25 mei 2018 trad de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking en kwam de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) te vervallen. Vanaf die dag geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU en kunnen alle Europese burgers zich op gelijke privacyrechten beroepen. Ook de gemeente Boxmeer heeft hiermee te maken, omdat de gemeente veel persoonsgegevens moet verwerken om de burgers van Boxmeer ten dienste te zijn. Voor deze gegevens is de gemeente de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke.

De nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, ziet toe op de naleving van deze AVG.

Hoe gaat de gemeente Boxmeer om met uw persoonsgegevens?

Uw gegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige manier in overeenstemming met de AVG verwerkt. Dat betekent dat wij uw gegevens alleen gebruiken wanneer wij hier een wettelijke grondslag voor hebben. Daarnaast zijn er enkele andere doelen waarvoor u uw gegevens heeft achtergelaten. Denk hierbij aan verzenden nieuwsbrief, telefonisch contact of informeren over wijzigingen van diensten.

Bewaartermijn

Gemeente Boxmeer bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Delen met derden

Gemeente Boxmeer verstrekt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Gemeente Boxmeer blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging

Gemeente Boxmeer neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen.

Uw rechten

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, in bepaalde gevallen te corrigeren of te verwijderen. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

U heeft een aantal rechten als de gemeente uw persoonsgegevens gebruikt of wil gaan gebruiken:

  • Recht op informatie: u heeft het recht om aan de gemeente te vragen of uw persoonsgegevens worden verwerkt.
  • Inzagerecht: U heeft de mogelijkheid om te controleren of, en op welke manier, uw gegevens worden verwerkt.
  • Correctierecht: als duidelijk wordt dat persoonsgegevens niet kloppen, kunt u een verzoek indienen bij de gemeente om dit te corrigeren.
  • Recht op wissen van gegevens: als u toestemming heeft gegeven om gegevens te verwerken, of wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld, heeft u het recht om de persoonsgegevens te laten verwijderen.
  • Recht op beperking van de verwerking: als u vindt dat de persoonsgegevens onjuist zijn, controleert de gemeente de juistheid hiervan. Zolang er geen duidelijkheid is, worden de persoonsgegevens zo beperkt mogelijk verwerkt.
  • Recht om gegevens over te dragen: als de door u zelf verstrekte persoonsgegevens geautomatiseerd bij de gemeente worden verwerkt, heeft u het recht om de gemeente te vragen deze gegevens gestructureerd en in een gangbaar formaat aan u over te dragen.
  • Recht op bezwaar: u heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. De gemeente zal hieraan voldoen, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking die zwaarder wegen. Uiteindelijk kunt u ook nog bezwaar of beroep aantekenen bij de rechter.

U kunt uw verzoek digitaal of schriftelijk indienen. De gemeente zal op dit verzoek in ieder geval binnen 4 weken schriftelijk reageren. Vervolgens kunt u de gemeente verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen, waarbij u in uw verzoek dient aan te geven welke wijzigingen u wenst. Ook op dit verzoek zal de gemeente in ieder geval binnen 4 weken reageren. Om misbruik te voorkomen kunnen we u vragen om u te identificeren.

Register van verwerkingsactiviteiten

Organisaties die persoonsgegevens verwerken moeten een register bijhouden van alle verwerkingsactiviteiten waarvoor zij verwerkingsverantwoordelijk zijn.

De gemeente Boxmeer heeft een register van verwerkingsactiviteiten opgesteld en houdt dit actueel.

Functionaris voor gegevensbescherming

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxmeer heeft een functionaris voor gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG rapporteert aan het managementteam en het college van burgemeester en wethouders. (email: gemeente@boxmeer.nl)

De FG houdt intern toezicht op en adviseert over de toepassing en naleving van de privacywet door de gemeente. Ook is de FG het aanspreekpunt voor de betrokkenen (degenen van wie persoonsgegevens verwerkt worden). Verder is de FG de schakel tussen de gemeente en de nationale toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens. Echter, de organisatie blijft zelf eindverantwoordelijk voor de goede naleving van de privacywet.

Register van incidenten en het melden van datalekken

De gemeente Boxmeer houdt een register van incidenten bij en heeft een procedure ingericht om waar nodig datalekken te melden aan de toezichthouder en de betrokkenen.

Vragen

Heeft u vragen over het privacybeleid of als betrokkene over het uitoefenen van een van de rechten, neem dan contact op met de gemeentelijke functionaris gegevensbescherming.