RES 1.0 vastgesteld door gemeenteraden

Home > Inwoners > Wij gaan voor groen nieuws > RES 1.0 vastgesteld door gemeenteraden

RES 1.0 vastgesteld door gemeenteraden

De gemeenteraden en de waterschappen van de regio Noordoost Brabant hebben de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 vastgesteld. Met deze officiële goedkeuring scharen de gemeenteraden zich achter de inhoud van de RES 1.0 en geven hun toezegging om in de toekomst uitvoering te geven aan deze plannen. Kortom: een belangrijke stap in de verdere verduurzaming van onze regio.

RES 1.0

De RES 1.0 van de regio Noordoost Brabant geeft richting aan de regionale energietransitie tot 2030. Belangrijke opgaven hierbij zijn energiebesparing en het grootschalig opwekken van duurzame elektriciteit. De afspraken in de RES 1.0 zijn het resultaat van een nauwe samenwerking tussen de gemeenten in de regio, de provincie Noord-Brabant, Waterschappen Aa en Maas en De Dommel en netbeheerder Enexis. Maatschappelijke organisaties hebben vanaf het begin constructief en kritisch meegedacht.

Boxmeer

De gemeenteraad van Boxmeer heeft de RES 1.0 vastgesteld op 27 mei. Daarbij drong de raad door middel van een motie aan op het versneld beschikbaar stellen van meer netwerkcapaciteit voor de opwek van duurzame energie.

Planbureau Leefomgeving

Nadat de gemeenteraden de RES 1.0 hebben vastgesteld, is deze samen met de aangenomen moties en amendementen ingediend bij het Nationaal Programma RES (NP RES). Alle RESen die zijn ingediend bij het NPRES worden de komende maanden doorgerekend door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Zo wordt bepaald of de optelsom van de RES’en van alle 30 RES-regio’s voldoende is om de nationale doelstellingen te behalen.

Omgevingsbeleid

De inzichten van het PBL worden ook gebruikt voor het vervolg: de RES 2.0. In de tussentijd werken de overheden binnen de regio Noordoost Brabant samen verder aan de uitvoering van de RES 1.0 en de vertaling ervan in het lokale en regionale omgevingsbeleid.