Bouw en verbouwing, welstand

Home > Ondernemers > Bouw en verbouwing, welstand

Bouw en verbouwing, welstand

 • Wat is het?

  Als u wilt bouwen of verbouwen, dan kan het zijn dat u te maken krijgt met de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit voorheen de welstandscommissie. Welstandseisen zijn eisen die aan het uiterlijk van bouwwerken worden gesteld. In het geval van welstand gaat het erom of het bouwwerk dat u wenst te bouwen of te plaatsen op zichzelf en/of in verhouding tot de omgeving voldoende passend is. De welstandsnota 2014 geeft aan of uw perceel/pand in een welstandsplichtig of welstandsvrij gebied ligt.

 • Wat moet ik doen?

  Wij bieden mogelijkheden aan initiatiefnemers om hun plan vooraf gaande aan de officiële indiening aan de relevante en geldende wet- en regelgeving te laten toetsen. Op die manier wordt onderzocht of een initiatief/plan binnen de gemeente Boxmeer realiseerbaar is of met eventuele aanpassingen mogelijk kan worden gemaakt.

  Quickscan

  Om te kijken of binnen de gemeente Boxmeer draagvlak is voor uw initiatief, kunt u een quickscan verzoek indienen. Gaat het om een initiatief/(bouw)plan met veel impact op de fysieke- en sociale leefomgeving dan moet er vanuit diverse beleidsvelden advies worden opgevraagd. Elk beleidsveld onderzoekt of uw initiatief haalbaar is en met welke zaken u eventueel rekening moet houden.

  Indienen van een quickscan

  U kunt een formulier quickscan online invullen en daarna gelijk de benodigde documenten als bijlage uploaden en deze tegelijkertijd digitaal indienen.

  Na ontvangst van uw quickscan-verzoek wordt u gevraagd om, naast nog eventuele in te dienen aanvullende gegevens, voor het in behandeling nemen van het verzoek een bedrag van € 500,-- over te maken. Mocht uw initiatief uiteindelijk leiden tot een wijziging van het bestemmingsplan dan zal dit bedrag van € 500,-- verrekend worden met de door u te betalen kosten voor een bestemmingsplanwijziging. Indien uw initiatief uiteindelijk niet doorgaat danwel niet mogelijk is, zal dit bedrag niet terugbetaald worden.

  Vooroverleg

  Gaat het om een eenvoudig bouwplan met alleen een toetsing aan het bestemmingsplan en of advisering door de commissie ruimtelijke kwaliteit, dan kan uw plan via een vooroverleg worden beoordeeld. Aan een vooroverleg zijn geen legeskosten verbonden met uitzondering van de legeskosten voor welstandsadvies. De legeskosten voor de eventueel benodigde welstandsadviezen worden pas bij een definitieve aanvraag Omgevingsvergunning in rekening gebracht. Wij kunnen ook beslissen om deze kosten in de afrondingsfase van een vooroverleg in rekening te brengen. Bijvoorbeeld als er geen vervolg aan het bouwplan kan worden verwacht.

  De tarieventabel behorende bij de legesverordening kunt u op de website van de gemeente Boxmeer vinden. De legesverordening wordt jaarlijks opnieuw door de gemeenteraad vastgesteld.

  Extra info: In de link Geo-informatie (GIS-portaal) ziet u of uw woning of bedrijfspand in een welstandsplichtig gebied gebied ligt en zo ja, welk bebouwingstype het heeft.

 • Wat heb ik nodig?

  Op www.omgevingsloket.nl kunt u zelf nagaan of de voorgenomen werkzaamheden vergunningsvrij of vergunningplichtig zijn. U kunt hier ook direct een aanvraag om omgevingsvergunning indienen. Ook kunt u, bijvoorbeeld bij twijfel, eerst vooroverleg plegen met de gemeente.

  Het vooroverleg:

  • Een schets van de gewenste bebouwing met volledige maatvoering inclusief de hoogtemaatvoering (gevelaanzichten - plattegronden - doorsnede, bestaand en nieuw op schaal 1:100);
  • Een situatietekening van de bestaande toestand en een situatietekening van de nieuwe toestand met daarop de afmetingen van het perceel en bebouwd oppervlak, alsmede de situering van het bouwwerk ten opzichte van de perceelsgrenzen en de wegzijde, de wijze waarop het terrein ontsloten wordt (schaal 1:1000 of 1:500);
  • Foto's van de huidige situatie en aangrenzende bebouwing.
 • Wat kost het?

  Voor meer informatie over de leges verwijzen wij u naar de tarieventabel van de legesverordening.

 • Handige links

  Logo digid E herkenning