Drank- en horecavergunning

Home > Ondernemers > Drank- en horecavergunning

Drank- en horecavergunning

 • Wat is het?

  Als u alcoholhoudende dranken verstrekt of schenkt, heeft u een drank- en horecavergunning nodig van de gemeente. Indien u alcoholhoudende dranken wilt schenken tijdens een evenement, dan dient u hiervoor een ontheffing aan te vragen.

 • Hoe werkt het?

  Schenkt u alcohol in uw horecabedrijf, dus voor consumptie ter plaatse? Dan moet u een drank- en horecavergunning hebben. Uw horecapand moet aan een aantal inrichtingseisen voldoen. Schenkt uw vereniging of stichting drank als paracommerciële horeca-inrichting? Dan heeft u ook een drank- en horecavergunning nodig. Als u alleen alcoholvrije drank schenkt, heeft u geen drank- en horecavergunning nodig. Ook als u alleen drank met minder dan 15% alcohol schenkt, heeft u een drank- en horecavergunning van de gemeente nodig.

  Waaraan moet uw personeel voldoen?
  Als u alcoholhoudende drank verstrekt, moeten uw personeelsleden 16 jaar of ouder zijn. Uw barmedewerker onder de 18 jaar mag de alcohol verkopen, maar niet drinken. In uw zaak moet altijd een leidinggevende aanwezig zijn. Deze moet minimaal 21 jaar zijn en een SVH Verklaring Sociale hygiëne of Verklaring Vakbekwaamheid hebben. Dit kunt u opzoeken in het Register Sociale Hygiëne. Heeft u een vof? Dan gelden deze eisen voor alle vennoten.

  Verenigingen en Stichtingen
  Voor verenigingen en stichtingen die alcoholhoudende dranken schenken gelden extra voorwaarden. Om te beginnen dienen de uren waarop alcohol wordt geschonken en de leeftijdsgrens op een duidelijk zichtbare plek opgehangen te worden. Daarnaast dienen er minstens twee leidinggevenden met een SVH Verklaring Sociale hygiëne binnen de stichting of vereniging werkzaam te zijn. Wanneer er alcoholhoudende dranken geschonken worden is het verplicht dat een van deze leidinggevenden aanwezig is. En tot slot staan de huisregels met betrekking tot alcoholgebruik in het bestuursreglement vermeld.

  Zijn er veranderingen in uw horecabedrijf?
  Verandert een leidinggevende(n) van uw horecabedrijf? Dan moet u dit bij ons melden. Verandert de rechtsvorm van uw horecabedrijf? Dan moet u een nieuwe drank- en horecavergunning aanvragen. Verandert uw horecabedrijf bouwtechnisch zo dat de omschrijving in uw vergunning niet meer klopt? Dan moet u dit binnen een maand bij ons melden.

  Ontheffing Drank- en horecawet (tapontheffing)
  Wilt u als horecaondernemer bij een evenement bier, wijn, port of sherry verkopen? Dan heeft u een ontheffing artikel 35 Drank- en horecawet nodig. Deze geldt voor een aaneengesloten periode van maximaal 12 dagen. U kunt voor hetzelfde jaarlijkse evenement 1 ontheffing krijgen. Mogelijk heeft u ook een evenementenvergunning nodig.

  Speelautomaat en verkoop tabak
  Wilt u een speelautomaat plaatsen in uw horecaonderneming? Dan heeft u daarvoor een vergunning nodig. Wilt u ook tabak verkopen in uw horecabedrijf? Dan moet u voldoen aan de regels voor tabak- en rookwaren. De leeftijdsgrens voor de verkoop van tabak is 18 jaar.

 • Wat moet ik doen?

  Voor het daadwerkelijk aanvragen van een Drank- en horecavergunning dient u een afspraak voor een intake gesprek te maken bij de gemeente. Tijdens het gesprek zal er een eerste kennismaking plaatsvinden en zullen de aanvraagformulieren voor de Drank- en horecavergunning met bijbehorende Bibob onderzoek overgedragen en uitgelegd worden.

  Bibob
  Vraagt u een drank- en horecavergunning aan dan wordt tevens een onderzoek ingesteld naar uw achtergrond en die van uw bedrijf. Dit is een integriteitsonderzoek op grond van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur. De Wet Bibob is een (preventief) bestuursrechtelijk instrument. Als er een ernstig gevaar dreigt dat bijvoorbeeld een vergunning wordt misbruikt, kan het bevoegde bestuursorgaan de aanvraag weigeren of de afgegeven vergunning intrekken.

 • Wat heb ik nodig?

  Na het intake gesprek dient u binnen een genoemde termijn de volgende stukken aan te leveren:

  • Een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier vergunning Drank- en Horecawet model A of B;
  • Per leidinggevende(n) een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier vergunning Drank- en Horecawet Bijlage bij Model A of B;
  • Een uittreksel uit het handelsregister, verkrijgbaar bij de Kamer van Koophandel;
  • Een bouwkundige tekening inclusief bijbehorende terrassen (schaal 1:500);
  • Technische gegevens over de capaciteit van de mechanische ventilatie inclusief bewijsstukken;
  • Per leidinggevende(n) een kopie van de verklaring sociale hygiëne, tenzij de betreffende leidinggevende(n) bekend is/zijn in het register Sociale Hygiëne www.svh.nl;
  • Bewijsstuk waaruit rechtmatig verblijf van aanvrager in Nederland blijkt (paspoort of ID-bewijs);
  • Indien van toepassing: volmachtverklaring;
  • Ingevuld en ondertekend vragenformulier(en) Bibob inclusief bijlagen;
  • Indien er sprake is van een terras op gemeentegrond, een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier Terrasvergunning inclusief bijlage(n);
  • Bestuursreglement (dit geldt alleen voor verenigingen en stichtingen).  
 • Wat kost het?

  Overeenkomstig de legesverordening bent u voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een Drank- en horecavergunning leges verschuldigd. Hiervoor verwijzen wij u naar de geldende legesverordening.

 • Handige links