Exploitatievergunning horecabedrijf

Home > Ondernemers > Exploitatievergunning horecabedrijf

Exploitatievergunning horecabedrijf

 • Wat is het?

  Voor het exploiteren van een openbare inrichting heeft u mogelijk een exploitatievergunning nodig. U heeft een openbare inrichting, wanneer u in uw bedrijf logies verstrekt, dranken worden geschonken of rookwaren of spijzen voor directe consumptie worden bereid of verstrekt.  Deze vergunning is persoons- en locatiegebonden. In de APV zijn echter categorieën van bedrijven benoemd die uitgezonderd zijn van deze vergunningsplicht. Deze zijn terug te vinden onder het kopje "Hoe werkt het?".

 • Hoe werkt het?

  Wilt u een openbare inrichting exploiteren, dan moet u een exploitatievergunning hebben. Uitgezonderde openbare inrichtingen zijn:

  • horecabedrijven als bedoeld in artikel 1 van de Drank- en Horecawet;
  • rechtspersonen niet zijnde een naamloze vennootschap of besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die zich naast activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard richten op de exploitatie in eigen beheer van een openbare inrichting, zoals bedoeld in artikel 2:27;
  • winkels als bedoeld in artikel 1 van de Winkeltijdenwet;
  • musea, crematoria en rouwcentra;
  • horeca in ziekenhuizen en verpleeghuizen/zorginstellingen;
  • sport- en dansscholen;
  • sauna’s en zonnecentra;
  • slijterijen;
  • benzinepompen;
  • scholen en bedrijfskantines;
  • dorps- en buurthuizen;
  • kinderboerderijen en educatieve tuinen;
  • kerkgenootschappen;
  • koffiecorners binnen de bestemming detailhandel of maatschappelijke functies;
  • lunchrooms en broodjeszaken;
  • verblijfsrecreatiebedrijven, zoals groepsaccomodaties, Bed & Breakfasts, (mini)campings en bungalowparken.

  De burgemeester vermeldt in een vergunning de exploitant, de bedrijfsuitoefening, de plaats van de inrichting, de situering en oppervlakten van de horecalokaliteiten en terrassen en de voorschriften en/of beperkingen welke aan de vergunning zijn verbonden. In het aanhangsel behorende bij de vergunningen worden de leidinggevenden benoemd binnen uw inrichting.

  Leidinggevenden in uw inrichting

  In uw zaak moet altijd een leidinggevende aanwezig zijn. Deze moet minimaal 21 jaar zijn, niet in enig opzicht van slecht levensgedrag zijn en mogen niet onder curatele staan. Alle ondernemers zijn altijd leidinggevenden, dus heeft u bijvoorbeeld een V.O.F. of een B.V., dan gelden deze eisen voor alle vennoten en bestuurders. Hiernaast kunt werknemers, die aan de eisen voldoen, bijschrijven als leidinggevenden.

  Zijn er veranderingen in uw openbare inrichting?

  Wijzigt een leidinggevende(n) van uw inrichting? Dan doet u een aanvraag tot wijziging van de leidinggevenden op het aanhangsel bij uw vergunning (u ontvangt dan geen nieuwe vergunning, maar wel een nieuw aanhangsel behorende bij uw huidige vergunning). Verandert u uw openbare inrichting bouwtechnisch, zodanig dat de omschrijving in uw vergunning niet meer klopt? Dan moet u binnen een maand een wijziging van uw vergunning aanvragen. Verandert de rechtsvorm van uw openbare inrichting? Dan moet u een nieuwe exploitatievergunning aanvragen.

 • Wat moet ik doen?

  Voor het daadwerkelijk aanvragen van een exploitatievergunning moet u een afspraak maken voor een intakegesprek bij de gemeente. Tijdens het gesprek zal een eerste kennismaking plaatsvinden en zullen de aanvraagformulieren voor de exploitatievergunning met bijbehorend Bibob onderzoek worden overgedragen en uitgelegd.

  Bibob
  Vraagt u een exploitatievergunning aan dan wordt tevens een onderzoek ingesteld naar uw achtergrond en die van uw bedrijf. Dit is een integriteitsonderzoek op grond van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur. De Wet Bibob is een (preventief) bestuursrechtelijk instrument. Als er een ernstig gevaar dreigt dat bijvoorbeeld een vergunning wordt misbruikt, kan het bevoegde bestuursorgaan de aanvraag weigeren of de afgegeven vergunning intrekken.

 • Wat heb ik nodig?

  Na het intake gesprek dient u binnen een genoemde termijn de volgende stukken aan te leveren:

  • Een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier exploitatievergunning;
  • Per leidinggevende(n) een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier exploitatievergunning Bijlage;
  • Een uittreksel uit het handelsregister, verkrijgbaar bij de Kamer van Koophandel;
  • Een bouwkundige tekening inclusief bijbehorende terrassen (schaal 1:500);
  • Bewijsstuk waaruit rechtmatig verblijf van aanvrager in Nederland blijkt (paspoort of ID-bewijs);
  • Indien van toepassing: volmachtverklaring;
  • Ingevuld en ondertekend vragenformulier(en) Bibob inclusief bijlagen;
  • Indien er sprake is van een terras op gemeentegrond, een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier Terrasvergunning inclusief bijlage(n).
 • Wat kost het?

  Overeenkomstig de legesverordening bent u voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een exploitatievergunning leges verschuldigd. Hiervoor verwijzen wij u naar de geldende legesverordening.

 • Handige links