Klacht indienen

Home > Ondernemers > Klacht indienen

Klacht indienen

 • Wat is het?

  Bent u tevreden over de gemeente, vertel het anderen. Bent u ontevreden, vertel het ons!

  Overal waar mensen werken, worden fouten gemaakt. Ook bij de gemeente Boxmeer. De gemeente trekt zich dit aan, want zij is er voor u.
  De gemeente Boxmeer probeert haar taken op een klantgerichte wijze uit te voeren. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over het optreden van een medewerker of een bestuurder. Heeft u hierover een klacht, laat het ons dan weten. Dat is ùw recht en geeft ons de gelegenheid om uw klacht, indien mogelijk, op te lossen en om onze dienstverlening te verbeteren.

  Let op!

  Wilt u een melding doen over b.v. uw leefomgeving of overlast, dan kunt u dit online melden. Zie rechts ook, melding leefomgeving.

 • Hoe werkt het?

  Waarover kunt u een klacht indienen?

  Er zijn verschillende redenen waarom u een klacht zou willen indienen. Hieronder geven wij willekeurige voorbeelden aan met welke klacht u bij de gemeente terecht kunt:

  • u heeft niet tijdig of helemaal geen antwoord gekregen, terwijl u daar wel om gevraagd had of dat wel was toegezegd;
  • u vindt dat u onheus of onbehoorlijk bent behandeld door iemand van de gemeente;
  • u vindt dat u onjuiste of onvolledige informatie op uw vraag heeft gekregen;
  • u heeft het gevoel dat er niet naar u wordt geluisterd;
  • u kunt bij herhaling een bepaalde medewerker of afdeling niet op de afgesproken tijd bereiken.

  Klachten kunnen betrekking hebben op medewerkers, bestuurders of de dienstverlening van de gemeente.

  Waarover kunt u geen klacht indienen?

  Het kan ook voorkomen dat u een klacht wilt indienen, maar dat dit niet mogelijk is. U kunt geen klacht indienen over:

  • het beleid dat de gemeente op een bepaald terrein voert;
  • politieoptreden (de politie heeft een eigen klachtenregeling);
  • een beslissing op een aanvraag over bijvoorbeeld een bouwvergunning, bijstandsuitkering, ventvergunning, invalidenparkeerkaart en dergelijke. Hiertegen kunt u een bezwaarschrift indienen;
  • een zaak waarover een rechter al een uitspraak heeft gedaan.
 • Wat moet ik doen?

  Hoe dient u een klacht in?

  Er zijn verschillende manieren waarop u een klacht kunt indienen:

  1. Schriftelijk

  Als u uw klacht schriftelijk indient, vermeld dan in ieder geval:

  • uw naam en adres;
  • de datum en een duidelijke omschrijving van de situatie waarop de klacht betrekking heeft;
  • (indien van toepassing) de naam van de medewerker of bestuurder waarover u klaagt;
  • uw handtekening.

  U kunt uw klacht sturen naar:

  Gemeente Boxmeer
  t.a.v. de Klachtencommissie
  Antwoordnummer 27
  5830 VE BOXMEER

  2. Digitaal

  U kunt uw klacht ook via deze website indienen. U kunt, met behulp van uw DigiD, aan de rechterzijde uw klacht indienen.

  3. Mondeling

  Als u liever geen schriftelijke klacht indient of u vindt het lastig om uw klacht op papier te zetten, dan kunt u uw klacht ook mondeling melden bij de secretaris van de klachtencommissie. Deze zal u dan uitnodigen voor een gesprek en u desgewenst helpen bij het formuleren van uw klacht.

  Meer informatie

  Wilt u meer informatie, dan kunt u uiteraard altijd even telefonisch contact opnemen met de secretaris van de Klachtencommissie. Deze is bereikbaar via het algemene telefoonnummer van de gemeente Boxmeer: (0485) 58 59 11.

  De klachtenprocedure is ook beschreven in een handzame folder. De folder is verkrijgbaar op het gemeentehuis.

  Procedure in het kort

  Nadat u een klacht heeft ingediend, gaat de klachtenprocedure van start. Deze kent een informeel en een formeel gedeelte:

  • Meestal volgt eerst een zgn. informeel gesprek: de secretaris van de klachtencommissie nodigt u en degene op wie de klacht betrekking heeft, uit voor een gesprek. Doel van dat gesprek is te bezien of de klacht op informele wijze kan worden opgelost.
  • Als dat lukt, dan wordt dat schriftelijk bevestigd naar zowel u als degene op wie de klacht betrekking heeft en het college van burgemeester en wethouders.
  • Als het informele gesprek niet tot een positief resultaat voor u leidt, dan volgt de formele procedure.
  • De klachtencommissie stelt u en degene op wie de klacht betrekking heeft, in de gelegenheid om te worden gehoord. Vervolgens stelt de klachtencommissie een advies op en doet eventueel aanbevelingen om nieuwe klachten in de toekomst te voorkomen.
  • Daarna neemt het college een besluit over het advies en stuurt dat naar zowel u als degene op wie de klacht betrekking heeft.
  • De beslissing over de klacht komt over het algemeen binnen tien weken na ontvangst van de klacht. Een uitstel van vier weken is mogelijk.

  Nationale Ombudsman

  Als u vindt dat uw klacht niet volgens de voorgeschreven gemeentelijkeprocedure is behandeld, of als u niet tevreden bent over de uitkomst, neemt u dan contact op met de Nationale Ombudsman 0800-33 55 555. Via dit gratis nummer kunt u informatie krijgen over de wijze waarop en óf u uw klacht aan hem kunt voorleggen.

  U vindt de informatie ook op de website van de nationale ombudsman. U kunt ook een brochure ophalen bij de gemeente.

  Voor informatie en folderaanvraag: 0800 - 33 55 555 (gratis)

  De Nationale Ombudsman

  Postbus 93122

  2509 AC Den Haag

  Telefoon: (070) 35 63 563

  Fax: (070) 36 07 572

  Internet: de nationale ombudsman

 • Handige links

  Logo digid