Monument verbouwen, herstellen of onderhouden

Home > Ondernemers > Monument verbouwen, herstellen of onderhouden

Monument verbouwen, herstellen of onderhouden

 • Wat is het?

  Als u uw monument wilt verbouwen of herstellen, hebt u in de meeste gevallen een omgevingsvergunning nodig van de gemeente. Check via Omgevingsloket online of u een vergunning moet aanvragen.

  Kijk voor meer informatie op de website de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed of raadpleeg de brochure.

  Monumenten

  Voor meer informatie over de rijks- of gemeentelijke monumenten verwijzen wij u naar Rijksmonumenten register en Gemeentelijke monumenten.

  Geen vergunning nodig

  Voor normaal onderhoud en werkzaamheden die het monument niet veranderen, hebt u geen vergunning nodig. Bekijk voor meer informatie de brochure Vergunningvrij van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

  Subsidies die verstrekt worden voor (ver)bouw en onderhoud aan monumenten zijn onder te verdelen in gemeentelijke en rijksmonumenten subsidies.

  Gemeentelijke subsidieverlening is geregeld in de 'Subsidieverordening gemeentelijke monumenten 2016'.

  Bekijk voor meer informatie Monument, subsidie.

 • Wat moet ik doen?

  Vooroverleg

  Neem vóórdat u een vergunning aanvraagt, contact op met de gemeente over de werkzaamheden die u wilt uitvoeren. Voor de werkzaamheden met betrekking tot het verbouwen, herstellen of onderhoud van een monument kunt door het indienen van een ingevuld 'Formulier vooroverleg Wabo Bouwen', inclusief de daarbij behorende bijlagen, een zogenaamde 'vooroverleg' opstarten. In dit vooroverleg worden de verwachtingen van u en de gemeente duidelijk en kunt u eventueel voorkomen dat u een aanvraag indient die later wordt afgewezen.

  Aanvraagprocedure

  De procedure van de vergunningverlening verschilt wanneer het gaat om een rijksmonument of gemeentelijk monument. Een gemeentelijke monument heeft vooral een lokale betekenis. Een Rijksmonument is minimaal 50 jaar oud en vertegenwoordigt landelijk gezien een bepaalde cultuurhistorische, architectuurhistorische en/of stedenbouwkundige waarde.

  Doe allereerst een vergunningscheck via het Omgevingsloket online. U ziet dan of u wel of niet een omgevingsvergunning moet aanvragen. Hebt u vragen over de te volgen procedure, neem dan altijd contact op de gemeente.

  Via Omgevingsloket online kunt u uw aanvraag direct digitaal indienen. Als particulier hebt u een DigiD inlogcode nodig. Als bedrijf hebt u eHerkenning nodig.

  Aanvraag vergunning gemeentelijk of provinciaal monument

  • Vul het aanvraagformulier volledig in en stuur het met de benodigde documenten naar de gemeente (digitaal of per post).
  • U krijgt een ontvangstbevestiging.
  • De gemeente vraagt bij de beoordeling van de aanvraag advies aan de gemeentelijke monumentencommissie. Bij de vergunningaanvraag voor een provinciaal monument vraagt de gemeente advies aan het provinciale steunpunt monumentenzorg.
  • Nadat de gemeente heeft beslist, krijgt u vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.
  • Bent u het niet eens met het besluit van de gemeente dan kunt u binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit bezwaar maken bij de gemeente. Daarna kunt u in beroep gaan bij de bestuursrechter.

  Aanvraag vergunning rijksmonument

  • Vul het aanvraagformulier volledig in en stuur het met de benodigde documenten naar de gemeente (digitaal of per post).
  • U krijgt een ontvangstbevestiging.
  • De gemeente vraagt bij de beoordeling van de aanvraag advies aan de gemeentelijke monumentencommissie en, indien nodig,  advies aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Gaat het om rijksmonumenten die liggen buiten de bebouwde kom, dan vraagt de gemeente, indien nodig, advies aan Gedeputeerde Staten.
  • De gemeente legt het ontwerpbesluit over de omgevingsvergunning ter inzage. Iedereen kan dan binnen 6 weken zijn of haar zienswijze hierover indienen. Bent u het niet eens met het ontwerpbesluit, geef dan in uw zienswijze aan waarom u het niet eens bent met de beslissing.
  • Nadat het besluit is genomen kunt u, als u een zienswijze hebt ingediend, binnen 6 weken na bekendmaking in beroep bij de rechtbank. Ook andere belanghebbenden kunnen in beroep bij de rechtbank.

  Aanvraag vergunning archeologische monumenten

  De vergunning voor beschermde archeologische monumenten is niet opgenomen in de omgevingsvergunning. Hiervoor blijft een archeologische monumentenvergunning bestaan. Let op: een omgevingsvergunning die aangevraagd wordt voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten aan een beschermd archeologisch rijksmonument geldt niet voordat ook een archeologische monumentenvergunning is afgegeven. Voor meer informatie bekijk ook informatie over Monumentenvergunning archeologie van 'Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed'.

 • Wat heb ik nodig?

  Vooroverleg

  Voor de in te dienen gegevens zie:  'Formulier vooroverleg Wabo Bouwen'.

  De aanvraag omgevingsvergunning

  Bij het aanvraagformulier omgevingsvergunning moet u onder andere de volgende gegevens overleggen:

  1. Situatietekening schaal 1:1000.
  2. Plattegrond schaal 1:100 van iedere bouwlaag met maatvoering en de bestemming van de ruimte.
  3. Alle gevelaanzichten en relevante doorsneden schaal 1:100.
  4. Details van gezichtsbepalingen bouwdelen schaal 1:10 of 1:5.

 • Wat kost het?

  Voor meer informatie over de leges verwijzen wij u naar de tarieventabel van de legesverordening

 • Handige links

  Afspraak maken