Vuur stoken

Home > Ondernemers > Vuur stoken

Vuur stoken

 • Wat is het?

  Het is verboden in de open lucht afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen in de zin van Wet milieubeheer of anderszins vuur aan te leggen, te stoken of te hebben.

  Mits geen sprake is van gevaar, overlast of hinder voor de omgeving, is het verbod niet van toepassing op:

  • verlichting door middel van kaarsen, fakkels en dergelijke;
  • sfeervuren zoals terrashaarden en vuurkorven, voor zover geen afvalstoffen worden verbrand;
  • vuur voor koken, branden en bakken.

  LET OP

  • U dient voordat u gaat stoken na te gaan welke fase geldt vanwege gevaar voor natuurbranden via de volgende website https://www.natuurbrandrisico.nl/ Stoken is dan verboden.

  Indien bovenstaande uitzonderingen niet van toepassing zijn kan het college op dit verbod ontheffing verlenen. Wilt u snoei-of sprokkelhout verbranden of een vreugdevuur (o.a. Paasvuur, St. Maartensvuur of Kerstbomen) stoken?

  Dan hebt u wellicht een stookontheffing nodig.

 • Wat moet ik doen?

  U kunt het beleid en een aanvraagformulier voor stookontheffing downloaden. In de beleidsregels kunt u terugvinden wanneer u in aanmerking kunt komen voor een ontheffing.

  U kunt de stookontheffing ook online aanvragen met een DigiD of E-herkenning.

 • Wat heb ik nodig?

  TOELICHTING STOOKONTHEFFING

  De gemeente heeft de volgende beleidsregels vastgesteld ten aanzien van het stoken.

  1. De gemeente Boxmeer verleent geen ontheffing voor het verbranden van afvalstoffen (snoeiafval).
  2. De gemeente Boxmeer kan een ontheffing verlenen voor het verbranden van Kerstbomen of voor het branden van een St. Maartensvuur of voor het branden van een Paasvuur.
  3. De gemeente Boxmeer kan per omgaande een ontheffing verlenen voor het  verbranden van snoei- en sprokkelhout waarvoor de Plantenziektekundige Dienst een aanzegging heeft afgegeven in het kader van de Plantenziektenwet of daarvan afgeleide Algemene Maatregelen van Bestuur.
  4. De gemeente Boxmeer kan een ontheffing verlenen die geldt van 1 november tot 1 april voor het verbranden van snoeihout dat afkomstig is van het onderhoud van de Maasheggen in het Maasheggengebied.
  5. De Gemeente Boxmeer kan een ontheffing verlenen voor een kampvuur of vreugdevuur, tijdens bouw- en speelweken voor de jeugd, bij scoutingterreinen en op kampeerterreinen.

  In zijn algemeenheid wordt er overigens geen toestemming voor het verbranden van afvalstoffen verleend. In de beleidsregels van 1 tot en met 5 is aangegeven in welke situaties een ontheffing voor het verbranden van afstoffen kan worden verleend.  Er kunnen echter bijzondere omstandigheden zijn waarin deze beleidsregels niet voorzien. Een ieder die vanwege bijzondere omstandigheden denkt geen ander alternatief te hebben dan het verbranden van het vrijkomende afval kan een verzoek om ontheffing aan het college van burgemeester en wethouders voorleggen. Ieder verzoek wordt in eerste instantie getoetst aan de uitgangspunten van deze beleidsregels. Het verzoek moet worden onderbouwd door aan te geven waaruit de bijzondere en specifieke omstandigheden bestaan. Deze omstandigheden moeten dusdanig zwaarwegend zijn dat na toetsing aan het belang van de bescherming van het milieu tot een ontheffing wordt besloten.

  VOORSCHRIFTEN STOKEN

  1. Tijdens de ontbranding moet constant toezicht gehouden worden door minimaal twee volwassen personen, waaronder de houder van de ontheffing Zij zijn belast met de algemene veiligheid bij de ontbranding. Zorg ervoor dat die personen op de hoogte zijn van de geldende brandveiligheidsvoorschriften.
  2. Verbrand enkel en alleen schoon onbehandeld (niet geverfd of geïmpregneerd, etc.) hout. Verbranden van andere stoffen is niet toegestaan.
  3. De maximale omvang van een vreugdevuur is 1000 m3.
  4. Een maximale stapelhoogte bij een hoop van 100 m3 is gesteld op 4 meter en bij een hoop van 1000 m3 op 8 meter. Deze stapelhoogte staat in relatie tot de stralingswaarden en afstanden tot objecten.
  5. Voldoe aan de afstand tussen de voorraad brandhout en de brandstapel zoals genoemd in tabel 1. Deze voorraad moet onder toezicht staan van een volwassen persoon.
  6. Houd bij elke verbranding een veiligheidszone vrij die op een degelijke manier wordt afgebakend. Hierbinnen mag geen publiek komen.
  7. Neem bij het oprichten en verbranden van het vreugdevuur de veiligheidsafstanden in acht zoals genoemd in tabel 1. -100 m3 100-250 m3 250-500 m3 500-750 m3 750-1000

  Tabel 1

  Omvang

  <10m3

  10-50m3

  50-1000 m3

  >1000m3

  Afstand tot:

  Niet toegestaan, of afstanden berekenen met model, waarbij de afstand voor 1 kW/m2 maatgevend is

  Gebouw/objecten

    10 m

    15 m

    Zie tabel

  Publiek

    10 m

    15 m

    Zie tabel

  0-100 m3 100-250 m3 250-500 m3 500-750 m3 750-1000

  Omvang

  50-100m3

  100-250 m3

  250-500 m3

  500-750m3

  750-1000m3

  Afstand tot:

  Gebouw/objecten

    25 m

    30 m

    35 m

    45 m

    50 m

  Publiek

    25 m

    30 m

    35 m

    45 m

    50 m

  Rieten daken

  200 m

  200 m

  200 m

  200 m

  200 m

  Opslag hooi e.d.

  200 m

  200 m

  200 m

  200 m

  200 m

  Kwetsbaar

  Natuurgebied

  200 m

  200 m

  200 m

  200 m

  200 m

  Openbare weg

    25 m

    30 m

    35 m

    45 m

    50 m

  Auto (snel)wegen

  500 m

  500 m

  500 m

  500 m

  500 m

  Voorraad

    25 m

    30 m

    35 m

    45 m

    50 m

  1. Bouw de brandstapel stabiel en aaneengesloten op. Ontsteek de stapel niet bij windkracht 6 of meer.
  2. Bij het aansteken van de brandstapel worden geen milieu belastende vloeistoffen als o.a. benzine gebruikt.
  3. Beëindig of blus de verbranding wanneer ernstige (rook)hinder en gevaar voor (objecten in de) omgeving ontstaan.
  4. Zorg voor voldoende blusdekens en/of geschikte blusmiddelen voor het geval dat zich kleine calamiteiten voordoen.
  5. Laat de verbranding niet onbewaakt achter.
  6. Doof het vuur na afloop volledig.
  7. Raadpleeg regelmatig de website www.natuurbrandrisico.nl om te zien of er sprake is van fase ‘regulier risico’(1) of fase ‘extra alert’ (2) in de regio Brabant-zuidoost. Neem kennis van de geldende fase en weest extra alert  en neem de benodigde aanvullende maatregelen. In geval van fase 2 mag er, ondanks een verleende stookontheffing,  hoogstwaarschijnlijk niet meer gestookt worden.
 • Wat kost het?

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag stookontheffing bent u € 23,75 legeskosten verschuldigd.

 • Handige links

  Logo digid

  E herkenning