Definitief Ontwerp Weijerpark/Weijergracht

Home > Organisatie > Bekendmakingen > Ter inzage > Definitief Ontwerp Weijerpark/Weijergracht

Definitief Ontwerp Weijerpark/Weijergracht

Dit item is gearchiveerd op 30-12-2020.

Om Boxmeer klimaatbestendig te maken, waarbij ook wateroverlast bij hevige neerslag een belangrijk rol speelt, wordt op een groot aantal locaties maatregelen getroffen. Zo ook rondom De Weijer. Berekeningen hebben aangetoond dat rondom de Weijer ca. 6.600 m3 regenwater opgevangen moet kunnen worden.

Waterberging

In de voorbereidingen van het project Weijer en omgeving is het uitgangspunt geweest om zoveel mogelijk water te kunnen opvangen in zichtbare bergingsvoorzieningen. Daarnaast dient ook de kwaliteit van de Weijergracht verbeterd te worden.
Om deze zaken te realiseren worden de volgende maatrelen getroffen:

  • het bestaande maaiveld in het Weijerpark wordt over een groot gedeelte verlaagd met ca. 0,50 meter waardoor een wadi wordt gerealiseerd;
  • de bestaande gracht in het Weijerpark wordt vanaf de versmalling bij de Weijer aan de Raetsingel gedempt en gaat onderdeel uitmaken van de maaiveldverlaging/wadi;
  • het resterende gedeelte van het permanente water, de gracht rondom het gebouw de Weijer, wordt uitgebaggerd, verdiept en waterdicht gemaakt.

Bomen

Bij het opstellen van het ontwerp is rekening gehouden met de bestaande bomen in het park. Uitgangspunt is geweest om zo min mogelijk bomen op te offeren/verwijderen. Wanneer er toch ruimte gevonden moest worden, zijn de kwaliteit, levensverwachting en waarde van de betreffende bomen een belangrijke factor geweest. Een aantal bomen dat verwijderd wordt conform het voorliggende ontwerp wordt in de maaiveldverlaging/wadi teruggeplaatst.

Paden

De bestaande paden-structuur in het park blijft gehandhaafd. Door de paden in een betonverharding uit te voeren wordt de kwaliteit en het gebruiksgemak vergroot. Daarnaast wordt een aantal bruggetjes gerealiseerd om de maaiveldverlagingen met elkaar in verbinding te brengen en bestaande paden‑/wegenstructuur te behouden.

Een kleine gedeelte van de bestaande paden wordt “onderin” de maaiveldverlaging/wadi gesitueerd. Wanneer er water in de wadi staat, kan van dit gedeelte van het pad geen gebruik gemaakt worden. Er blijft echter altijd een verbinding van noord naar zuid en van oost naar west door het park beschikbaar.

Veiligheid

Een groot gedeelte van het bestaande maaiveld in het park wordt verlaagd om waterberging te realiseren. Hiervoor worden tevens veel onderbeplanting/struiken in het park verwijderd. Hierdoor ontstaat een meer open park wat tevens een veiliger gevoel met zich mee zal kunnen brengen.

Activiteiten/Evenementen

Het park wordt voor meerdere activiteiten en evenementen gebruikt. Het park behoud deze functies ook in de nieuwe situatie. Aan de reeds bestaande en te handhaven waterspeelplaats, panna‑veld en jeu‑de‑boules baan wordt een skate‑voorziening toegevoegd welke onderdeel uitmaakt van de waterberging. Deze wordt nabij het panna‑veldje en waterspeelplaats gerealiseerd.
Bij incidenten kunnen de camera’s die afgelopen zomer zijn geplaatst, worden ingezet.