Planuitwerking Burgemeester Verkuijlstraat e.o.

Home > Organisatie > Bekendmakingen > Ter inzage > Planuitwerking Burgemeester Verkuijlstraat e.o.

Planuitwerking Burgemeester Verkuijlstraat e.o.

De Burgemeester Verkuijlstraat heeft een belangrijke functie in de bereikbaarheid en toegankelijkheid van het centrum van Boxmeer. Tevens vormt zij een onderdeel van de route voor schoolgaande jeugd. In de omgeving van deze weg is een grote diversiteit aan functies als wonen, winkelen, werken en recreëren aanwezig.

Integrale planontwikkeling

De gemeente Boxmeer werkt aan een integrale planontwikkeling voor de reconstructie van de Burgemeester Verkuijlstraat en de ontwikkeling/herinrichting van enkele aanliggende locaties en straten. Doelstellingen gericht op vergroting van de verkeersveiligheid, verbetering van de verkeersmobiliteit, verbetering van de bereikbaarheid van het centrum, realisatie van woningen in en nabij het centrum, klimaatadaptatie en realisatie van waterbergingsvoorzieningen vormen belangrijke aanleidingen voor deze planontwikkeling.

Reeds eerder heeft de gemeente de conceptplannen met betrekking tot het Hoogkoorplein(1) en de hoek Steenstraat / Burg. Verkuijlstraat(2) naar buiten gebracht. Graag wil de gemeente Boxmeer nu belanghebbenden en geïnteresseerden informeren over en betrekken bij de andere gebiedsopgaven van de Burg. Verkuijlstraat e.o. en de vertaling daarvan in enkele ruimtelijke projecten. Naast de conceptplanontwikkeling voor de reconstructie van de Burg. Verkuijlstraat(3) (incl. aanleg rotonde Koorstraat en afsluiting Bakelgeertstraat en Prinses Margrietstraat) is dit aan de orde voor de gebiedsontwikkeling van de locatie Bakelgeert e.o.(4) (voormalige school), aanleg fietsstraat Bernhardstraat(5) en “knip” Bilderbeekstraat(6) (inclusief aanleg waterberging en “knip” Hendrikstraat), vervanging riolering en herinrichting Irenestraat(7), Beatrixstraat(8) en Bakelgeertstraat(9) (tot aan Irenestraat) en het realiseren van diverse waterbergingsvoorzieningen.

In onderstaande afbeelding zijn deze locaties aangeduid.

overzicht deellocaties

Presentatiefilm

Door de gemeente Boxmeer is een presentatiefilm gemaakt waarin de gebiedsopgaven, de gehanteerde hoofduitgangspunten en de concept planuitwerking worden getoond en toegelicht. Deze presentatiefilm is voor iedereen digitaal te raadplegen via link aan de rechterzijde. In week 38 en 39 zijn samen met de Wijkraad Boxmeer West meerdere bijeenkomsten georganiseerd waarin gelegenheid is geboden tot het stellen van vragen, het plaatsen van opmerkingen en het inbrengen van ideeën.

Ter inzagelegging en eventuele schriftelijke reactie

De conceptplanuitwerking ligt met ingang van 30 september 2020 gedurende vier weken ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 in Boxmeer. De planuitwerking is eveneens hier digitaal te raadplegen. 

Onderstaand zijn meer gedetailleerdere beschrijvingen opgenomen van hetgeen in de presentatiefilm wordt toegelicht. Eerst wordt ingegaan op de gebiedsopgaven voor dit gebied en vervolgens in de vertaling daarvan in projecten.

Klik op de betreffende locatie in onderstaand overzicht om de bijbehorende stukken in te zien.

Locaties
gebiedsopgaven Gebiedsopgaven
Hoogkoorplein Hoogkoorplein
hoek Steenstraat / Burg. Verkuijlstraat

Hoek Steenstraat / Burg. Verkuijlstraat

Burg verkuijlstraat

Reconstructie van de Burg. Verkuijlstraat (incl. aanleg rotonde Koorstraat en afsluiting Bakelgeertstraat en Prinses Margrietstraat)

bakelgeert Gebiedsontwikkeling van de locatie Bakelgeert e.o. (voormalige school)
bernardstraat Aanleg fietsstraat Bernhardstraat 
bilderbeekstraat Knip” Bilderbeekstraat  (inclusief aanleg waterberging en “knip” Hendrikstraat)
irenestraat

Vervanging riolering en herinrichting Irenestraat

beatrixstraat Vervanging riolering en herinrichting Beatrixstraat 
bakelgeertstraat Vervanging riolering en herinrichting Bakelgeertstraat
totaalbeeld Totaalbeeld

Tot en met 29 oktober 2020 kan schriftelijk een reactie kenbaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders van Boxmeer, Postbus 450, 5830 AL Boxmeer U kunt ook per e-mail uw reactie indienen via gemeente@boxmeer.nl o.v.v. “Reactie planuitwerking Burg. Verkuijlstraat e.o.”.