Gemeenschappelijke regelingen

Home > Organisatie > Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regelingen

Voor de uitvoering van gemeentelijke taken kan een gemeente ingevolge de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) samenwerken met andere gemeenten. Deze samenwerking is vastgelegd in zogeheten gemeenschappelijke regelingen. 

Een gemeenschappelijke regeling is een publiekrechtelijk samenwerkingsverband tussen verschillende bestuursorganen zoals bijvoorbeeld een gemeente. In het register zijn de geldende gemeenschappelijke regelingen opgenomen waaraan de gemeente Boxmeer deelneemt.

Krachtens artikel 27 van de Wet op gemeenschappelijke regelingen dient dit register het navolgende te vermelden:

  1. de deelnemers;
  2. de wettelijke voorschriften*)  waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden beheerst;
  3. de bevoegdheden die bij de regeling dan wel, met toepassing van artikel 10, tweede lid tweede volzin, krachtens de regeling zijn overgedragen;
  4. het adres en de plaats van de vestiging;
  5. of een openbaar lichaam of een gemeenschappelijk orgaan is ingesteld.

*Hieronder zijn niet vermeld de wettelijke voorschriften van algemene aard, die ook de bevoegdheden van het samenwerkingsverband kunnen beheersen, zoals de Gemeentewet, de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Grondwet, maar enkel die specifieke wettelijke regelingen, die op het samenwerkingsverband van toepassing zijn.

Verder zijn nog de volgende items toegevoegd:

  1. de eventuele opmerkingen en de website van de deelnemer
  2. de tekst van de gemeenschappelijke regeling

Een gemeenschappelijke regeling heeft doorgaans een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. De gemeenteraad bepaalt wie het gemeentebestuur van Boxmeer vertegenwoordigt in het bestuur van een gemeenschappelijke regeling. Doorgaans is dit de portefeuillehouder van het beleidsterrein van de betreffende regeling.