Dienstverleningsovereenkomst inzake de uitvoering van de Jeugdwet

Home > Organisatie > Gemeenschappelijke regelingen > Dienstverleningsovereenkomst inzake de uitvoering van de Jeugdwet

Dienstverleningsovereenkomst inzake de uitvoering van de Jeugdwet

Deelnemers

gemeente Cuijk; gemeente Boxmeer; gemeente Grave; gemeente Mill en Sint Hubert; gemeente Sint Anthonis.

Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden beheerst

Jeugdwet; Verordening Jeugdhulp gemeente Boxmeer 2015.

Bevoegdheden die bij of krachtens de regeling zijn overgedragen

Deze dienstverleningsovereenkomst heeft betrekking op de werkzaamheden die voortvloeien uit de uitvoering van de Jeugdwet, zoals het verlenen van beschikkingen voor bijvoorbeeld Persoonsgebonden Budgetten (PGB's) en Zorg in Natura (ZlN), het bijhouden van de beschikkingen en verleningenadministratie, het beheren van de nodige bedrijfsapplicaties, het financieel verrekenen met de betrokken ketenpartners en het voldoen aan de rapportageverplichtingen en monitoring zoals opgenomen in de Jeugdwet;

Uitvoeren bezwaar en beroep met uitzondering van het nemen van de beslissing op bezwaar. De beslissing op bezwaar wordt genomen door het bestuursorgaan van de betreffende deelnemende gemeente.

 Adres en plaats van de vestiging

Bezoekadres: Gemeente Cuijk, Louis Jansenplein 1, 5431 BV Cuijk.

Postadres:     Postbus 7, 5360 AA  GRAVE.

Instelling openbaar lichaam of gemeenschappelijk orgaan

N.v.t.

Opmerkingen

Inwerking getreden op: 1 januari 2015;

Looptijd: Deze overeenkomst treedt in werking met ingang van 1 januari 2015 en wordt, met een minimale duur van 6 maanden, aangegaan tot 1 januari 2016. Na 1 januari 2016 is de overeenkomst van rechtswege beëindigd;

Laatstelijk gewijzigd op: n.v.t.

Website: www.boxmeer.nl

Tekst regeling