Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)

Home > Organisatie > Gemeenschappelijke regelingen > Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)

Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)

Deelnemers

De gemeenten Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Maasdonk, Mill en Sint Hubert,  Oss, Sint Anthonis, Sint-Oedenrode, Uden en Veghel;
de Meijerij-gemeenten ’s-Hertogenbosch, Heusden, Boxtel, Sint-Michielsgestel, Vught, Schijndel en Haaren; de provincie Noord-Brabant. 

Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden beheerst

Wetgeving op het gebied van de milieuzorg.

Bevoegdheden die bij of krachtens de regeling zijn overgedragen

Het uitvoeren van het verplichte Landelijk Basistakenpakket zoals dat vermeld is in bijlage 1 van de regeling, alsmede toekomstige wijzigingen van dit Basistakenpakket.
Het (op verzoek van een of meer deelnemers) verrichten van andere adviserende, ondersteunende en uitvoerende werkzaamheden inzake de vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van de fysieke leefomgeving, voor zover dit geen verstoring veroorzaakt in de uitvoering van de taken uit het landelijk Basistakenpakket. 

Artikel 7 Eerbiediging bestaande taken

1. In aanvulling op de taken als genoemd in artikel 3 en 4 verricht de omgevingsdienst een aantal nader te noemen taken welke reeds voor gemeenten werden uitgevoerd op basis van de gemeenschappelijke regeling Regionaal Milieubedrijf Brabant-Noordoost.

2. Deze taken worden voor zover van toepassing voortgezet met eerbiediging van bestaande regels, contracten en verplichtingen voor betrokken gemeenten. De eerbiediging van bestaande regels, contracten en verplichtingen is evenzeer van toepassing bij beëindiging van deze taken, uittreding en/of opheffing.

Artikel 7d Afvalinzameling

1. Met betrekking tot de afvalzinzameling worden door de gemeenten uit het Land van Cuijk en Boekel aan de omgevingsdienst de taken en bevoegdheden opgedragen voor het uitvoeren van de ingevolge de Wet milieubeheer geldende verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen.

2. Tot het uitvoeren van de wettelijke taak van het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen behoort in ieder geval:

a. de bevoegdheid te besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen;

b. het vaststellen van uitvoeringsregels en het nemen van aanwijzingsbesluiten krachtens de afvalstoffenverordening Land van Cuijk en Boekel.

Adres en plaats van de vestiging

Bezoekadres:
Locatie Cuijk; Gildekamp 8, 5431 SP, Cuijk (kantoor RMB)
Locatie ’s-Hertogenbosch; 1 b-g, 5213 JG, ’s-Hertogenbosch (De Vliert) 

Postadres:
Postbus 88 
5430 AB Cuijk

Instelling openbaar lichaam of gemeenschappelijk orgaan

Er is een openbaar lichaam, genaamd: Omgevingsdienst Brabant Noord, dat gevestigd is in ‘s-Hertogenbosch. 

Opmerkingen

Inwerking getreden op: 1 april 2013.

Tekst regeling

Te downloaden: