Aanwijzingsbesluit toezichthouder S.J.T. Toonen, afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Home > Organisatie > Gemeenteblad > Aanwijzingsbesluit toezichthouder S.J.T. Toonen, afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Aanwijzingsbesluit toezichthouder S.J.T. Toonen, afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Dit item is gearchiveerd op 04-06-2019.

De burgemeester en burgemeester en wethouders van Boxmeer, ieder voor zover het zijn bevoegdheid als bestuursorgaan betreft, maken bekend dat zij op 2 april 2019 de heer S.J.T. Toonen hebben aangewezen als toezichthouder als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht.

De toezichthouder is belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de:

 • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (en bijbehorende wetten)
 • Betrokken wetten genoemd in artikel 5.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, zoals de Monumentenwet 1988, Ontgrondingenwet, Wet bodembescherming, Wet geluidhinder, Wet milieubeheer, Wet ruimtelijke ordening, Waterwet en Woningwet, alsmede die besluiten en voorschriften die bij of krachtens die wetten zijn aangegeven;
 • Algemene Plaatselijke Verordening, inclusief bijgehorende regelingen/ bijzondere wetten
 • Winkeltijdenwet en de Verordening winkeltijden gemeente Boxmeer
 • Afvalstoffenverordening van het Land van Cuijk en Boekel
 • Besluit brandveilig gebruik bouwwerken
 • Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen
 • Bouwbesluit 2012
 • Bouwverordening Boxmeer
 • Erfgoedverordening Boxmeer
 • Asbestverwijderingsbesluit 2005
 • Wet op de lijkbezorging
 • Leegstandswet
 • Wegenverkeerswet 1994
 • Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990
 • Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen

En de daarvoor in de plaats tredende wet- en regelgeving, voor zover de aard en strekking niet wezenlijk verandert.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dag van bekendmaking. Deze aanwijzing geldt voor het gehele grondgebied van de gemeente Boxmeer.

Te downloaden: