Adviesraad Sociaal Domein

Home > Organisatie > Adviesraad Sociaal Domein

Adviesraad Sociaal Domein

 • Wat is het?

  logo asdHet gemeentebestuur van Boxmeer wil graag horen wat er onder de inwoners leeft.
  En voor de inwoners is het belangrijk invloed te kunnen uitoefenen op het beleid en de realisering daarvan. De gemeente heeft daarom een adviesorgaan ingesteld, te weten de Adviesraad Sociaal Domein (ASD), voorheen de BurgerParticipatieRaad. De ASD oefent invloed uit door het geven van adviezen aan het College van Burgemeester en Wethouders.
  Een interessante ontwikkeling is dat de ASD naast gevraagde adviezen steeds meer ongevraagde adviezen uitbrengt. Op deze manier tracht de ASD de ontwikkelingen in de samenleving intensief te volgen en de gemeente ertoe te bewegen daarop zo snel mogelijk in te spelen.

  De ASD van de gemeente Boxmeer bestaat uit een Dagelijks Bestuur (DB) en drie kennisgroepen, te weten de kennisgroep Jeugd, de kennisgroep Participatie en de kennisgroep WMO. De kennisgroepen zijn in hoge mate zelfsturend en bestaan uit 4 tot 8 personen.
  De ASD wil niet alles in haar eentje of opnieuw uitvinden en onderhoudt daarom goede contacten met ASD’s in het Land van Cuijk en andere gemeenten in Oost-Brabant. Om dezelfde reden is de ASD van Boxmeer aangesloten bij de landelijke Koepel van Adviesraden Sociaal Domein.

  DE KENNISGROEPEN

  De kennisgroep Jeugd
  De werkzaamheden van de kennisgroep Jeugd hangen samen met de Jeugdwet, de Wet publieke gezondheid, de Wet passend onderwijs en de Wet maatschappelijke ondersteuning. Het werkgebied is daardoor zeer breed. Het gaat om jeugd vanaf de peuterleeftijd tot aan de volwassenheid. De kennisgroep richt zich primair op preventie.
  Ter toelichting enkele voorbeelden van de vraagstukken die aan de orde komen.
  - kinderopvang, peuterspeelzaal, basisschool
  - veilig thuis
  - basisteam Jeugd
  - passend onderwijs/ leerlingenvervoer.

  De kennisgroep Participatie
  Participatie betekent in het kader van het werk van de ASD deelnemen aan de arbeidsmarkt door middel van een volwaardige baan of door op een andere wijze actief te zijn in de samenleving. De wet die voor deze kennisgroep van belang is, is de Participatiewet. Daarmee lijkt het werkgebied beperkt, maar de gevolgen van het niet kunnen participeren in de samenleving zijn divers en kunnen ernstig zijn. Denk bijvoorbeeld aan de financiёle consequenties.
  Enkele voorbeelden van de te behandelen vraagstukken:
  - loonkostensubsidie
  - schuldhulpverlening
  - beschut werk
  - bureaucratie bij overheden.

  De kennisgroep WMO
  Het werkgebied van de kennisgroep WMO wordt voornamelijk bepaald door de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Deze wet beoogt alle burgers, ook wanneer het lichamelijk of psychisch wat minder goed gaat, volwaardig te laten deelnemen aan de samenleving. De gemeente heeft daarbij een brede verantwoordelijkheid voor de deelname van mensen met een beperking of met psychische problematiek aan het maatschappelijke verkeer. Ook moet de gemeente een passende ondersteuning bieden waarmee mensen in staat zijn te voorzien in het noodzakelijke algemene dagelijkse levensonderhoud en het voeren van een gestructureerd huishouden. Kortom, zelfredzaamheid staat centraal.

  De hoofdtaak van de kennisgroep WMO is het adviseren van het College van B&W ten aanzien van het formuleren en het uitvoeren van het WMO–beleid van de gemeente Boxmeer.
  Enkele voorbeelden van onderwerpen, waarmee de kennisgroep geconfronteerd wordt:
  - onafhankelijke cliёntondersteuning
  - overbelasting van mantelzorgers
  - aanpassing van woningen en de woonsituatie in het Land van Cuijk
  - blijversleningen
  - het VN-verdrag inzake personen met een handicap.

  UITGEBRACHTE ADVIEZEN

  Om een concreter beeld te krijgen van de werkzaamheden van de ASD kunt u onderstaande, recentelijk uitgebrachte adviezen opvragen via asdboxmeer@gmail.com.

  • Advies inzake Social return.
  • Advies inzake Blijversleningen.
  • Advies inzake Straatcoaches.
  • Advies inzake Integrale schuldpreventie.

  CONTACT

  Voor meer informatie over de ASD en/of haar werkzaamheden kunt u contact opnemen met de secretaris van de ASD door een e-mail te sturen naar:
  asdboxmeer@gmail.com.