Aanwijzingsbesluit gebieden verboden drankgebruik

Home > Organisatie > Regelgeving > Openbare orde en veiligheid > Aanwijzingsbesluit gebieden verboden drankgebruik

Aanwijzingsbesluit gebieden verboden drankgebruik

Link naar overheid.nl:

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Boxmeer/609798/CVDR609798_1.html

Onderwerp:

Besluit tot aanwijzing van gebieden waarbinnen het niet is toegestaan om alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben.

Nummer:

1.04

Burgemeester en wethouders van Boxmeer;

Overwegende:

dat op 14 december 2017 de ‘Algemene Plaatselijke Verordening Boxmeer 2018’ (hierna te noemen APV) is vastgesteld door de gemeenteraad; 

dat zij met het oog op de uitvoering van de APV nadere voorschriften en regels kunnen vaststellen;

dat het op grond van artikel 2:48, eerste lid van de APV verboden is om op een openbare plaats in een door het college aangewezen gebied alcoholhoudende drank te nuttigen of bij zich te hebben in aangebroken flessen, blikjes en dergelijke;

dat er op enkele plaatsen in de kern Boxmeer met enige regelmaat sprake is van met alcoholgebruik samenhangende overlast, zoals luid praten en schreeuwen en vervuiling van de omgeving. Het betreft het Weijerplein en –park, het centrum van Boxmeer (het winkelgebied in de Steenstraat en directe omgeving) en het Lunevenpark;

dat een alcoholverbod binnen deze gebieden kan bijdragen aan het verminderen van de overlast;

dat in de beoogde gebieden met enige regelmaat evenementen worden georganiseerd en dat dergelijke evenementen zijn uitgezonderd van het alcoholverbod;

dat ook terrassen die behoren bij een horecabedrijf als bedoeld in de Drank- en Horecawet, danwel plaatsen waarvoor een ontheffing is verleend ingevolge van de Drank- en Horecawet,  zijn uitgezonderd van het verbod;

gelet op de hierna te noemen artikelen van de vigerende APV;

gezien het voorstel d.d. 11 april 2018;

B E S L U I T E N :

Vast te stellen het hierna volgende ‘Besluit tot aanwijzing van gebieden waarbinnen het niet is toegestaan om alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben’.

Artikel 1  verbod om alcoholhoudende drank te gebruiken/bij zich te hebben

  1. Als gebieden in de zin van artikel 2:48, eerste lid, binnen welke gebieden het op openbare plaatsen verboden is om alcoholhoudende drank te gebruiken of bij zich te hebben in aangebroken flessen, blikjes en dergelijke, worden de volgende gebieden aangewezen:
  • Het Weijerpark en Weijerplein (kern Boxmeer).
  • Het Centrum van Boxmeer (het winkelgebied in de Steenstraat en directe omgeving).
  • Het Lunevenpark (kern Boxmeer).
  1. Als gebieden, als bedoeld in artikel 1 lid 1 van dit aanwijzingsbesluit, gelden de gebieden die als zodanig zijn aangeduid op de kaarten die als bijlagen zijn gevoegd bij dit aanwijzingsbesluit en hiervan integraal onderdeel uitmaken.
  2. Dat het onder artikel 1 lid 1 bedoelde alcoholverbod niet van toepassing is bij een evenement als bedoeld in artikel 2:24 van de APV, op een terras dat behoort bij een horecabedrijf als bedoeld in artikel 1 van de Drank- en Horecawet of een andere plaats dan een horecabedrijf, waarvoor een ontheffing geldt krachtens artikel 35 van de Drank en Horecawet.

Artikel 2  Inwerkingtreding

Dit aanwijzingsbesluit treedt in werking op de dag nadat dit is bekendgemaakt

Artikel 3  Citeertitel

Dit aanwijzingsbesluit wordt aangehaald als

‘Besluit tot aanwijzing van gebieden waarbinnen het niet is toegestaan om alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben’.

Boxmeer, 17 april 2018

Burgemeester en wethouders van Boxmeer,

de secretaris,                             de burgemeester,

drs. ir. H.P.M. van de Loo             K.W.T. van Soest

Rechtsmiddelen

Tegen dit besluit kan bezwaar worden gemaakt (in de zin van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht) door het indienen van een bezwaarschrift bij het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxmeer binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit. Het correspondentieadres is postbus 450, 5830 AL Boxmeer.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten:

- de naam en adres van de belanghebbende;

- de dagtekening;

- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

- de gronden van het bezwaar;

- een machtiging, indien het bezwaarschrift niet door de belanghebbende, maar door een  

  ander, namens hem wordt ingediend.

U wordt verzocht een kopie van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, mee te zenden.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit echter niet.

Indien de onverwijlde spoed dit vereist kunt u naast het indienen van een bezwaarschrift tevens de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U kunt ook digitaal een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Te downloaden:

WYSIWYG

Bekendmakingen

Alle bekendmakingen (b.v. vergunningen, verordeningen en beleid) vindt u op onze pagina "bekendmakingen".