Verordening Bedrijfsinvesteringszone Boxmeer 2020-2024

Home > Organisatie > Regelgeving > Financiën en economie > Verordening Bedrijfsinvesteringszone Boxmeer 2020-2024

Verordening Bedrijfsinvesteringszone Boxmeer 2020-2024

Link naar overheid.nl:

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Boxmeer/632207/CVDR632207_1.html

Toelichting:

Op initiatief van de Vereniging van Vastgoedeigenaren Boxmeer is er afgelopen maanden gewerkt aan het opzetten van een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) voor vastgoedeigenaren in het centrum van Boxmeer. Hiervoor moet een belastingverordening in werking worden gesteld. Deze verordening treedt alleen in werking als er bij de bijdrageplichtigen in het gebied voldoende draagvlak is.

 Er is sprake van voldoende draagvlak als blijkt dat:

a. ten minste de helft van de bijdrageplichtigen zich voor of tegen inwerkingtreding heeft uitgesproken,

b. ten minste tweederde deel daarvan zich vóór inwerkingtreding heeft uitgesproken, en

c. de som van de WOZ waarden, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van onroerende zaken in gebruik bij danwel in eigendom van bijdrageplichtigen die zich hebben uitgesproken vóór inwerkingtreding hoger is dan de som van de WOZ waarden in gebruik bij danwel in eigendom van bijdrageplichtigen die zich hebben uitgesproken tegen inwerkingtreding.

 Van 20 januari tot en met 10 februari 2020 heeft de draagvlakmeting plaatsgevonden. 13 februari 2020 heeft notaris Teeuwen uit Boxmeer samen met de stemcommissie de stemmen geteld. In totaal zijn 148 bijdrageplichtigen aangemerkt in het BIZvastgoed-gebied die konden stemmen. In totaal zijn er 107 geldige stembiljetten retour ontvangen. Dit is een respons van ruim 72% en daardoor is voldaan aan de minimale opkomstdrempel van 50%. Van de 107 stemmen zijn er 89 vóór inwerkingtreding en 18 tegen. Dit betekent dat ca. 83% vóór is en daarmee is ook voldaan aan de voorwaarde dat minimaal 2/3 van de diegene die een stem hebben uitgebracht voor moeten stemmen. Tot slot is de gezamenlijke WOZ-waarde van de ‘ja’-stemmers’ ook hoger dan die van de ‘nee’-stemmers. Het resultaat is dat er voldoende draagvlak is voor de voorgestelde BIZ-bijdrage. De Verordening Bedrijfsinvesteringszone Boxmeer 2020-2024 treedt daarmee met terugwerkende kracht per 1-1-2020 in werking.

WYSIWYG

Bekendmakingen

Alle bekendmakingen (b.v. vergunningen, verordeningen en beleid) vindt u op onze pagina "bekendmakingen".