A.W.J.M. Cornelissen MMC (raadsgriffier)

Home > Raadsinformatie > Functies raadsleden 2018-2022 > A.W.J.M. Cornelissen MMC (raadsgriffier)

A.W.J.M. Cornelissen MMC (raadsgriffier)

Nevenfuncties onbezoldigd:

  • Vereniging van griffiers: lid commissie belangenbehartiging en vertrouwenspersoon
  • Voorzitter Dutch Institute of Municipal Clerks
  • Koninklijke Toeristenbond ANWB: consul voor recreatie en Toerisme en plv. provinciaal consul
  • KNBLO-NL: lid ledenraad
  • Stichting Wandelsport Boxmeer: penningmeester

Nevenfuncties bezoldigd:

  • Docent/trainer Bestuursacademie Nederland
  • Mediator