Openbare verhoren Hansa

Home > Raadsinformatie > Openbare verhoren Hansa

Openbare verhoren Hansa

Enquêtecommissie Hansa

De Enquêtecommissie Hansa start in de week van 19 november 2018 met de openbare verhoren over de kwestie Hansa.

In de raadsvergadering van 31 mei 2018 heeft de gemeenteraad van Boxmeer besloten een onderzoekscommissie in te stellen op basis van artikel 155a van de Gemeentewet. Deze commissie, genaamd Enquêtecommissie Hansa, is door de raad gevraagd een onderzoek in te stellen en een reconstructie te maken van wat zich in het project Hansa met name in de beginjaren heeft afgespeeld. Dit betreft de realisering van een privaat gefinancierd oncologisch ziekenhuis op de Health Campus te Boxmeer. Een ziekenhuis, thoraxcentrum en zorghotel die tot op heden nooit zijn gerealiseerd.

De commissie heeft de opdracht om het gehele traject dat zich omtrent de komst van het ziekenhuis en het niet doorgaan daarvan in beeld te brengen. De gemeenteraad heeft uitgesproken volledige openheid in deze kwestie te wensen. De commissie heeft de beschikking over specifieke wettelijke bevoegdheden om haar taak uit te voeren. Daarbij is de raad niet over een nacht ijs gegaan. Een eerder onderzoek van de Rekenkamercommissie Land van Cuijk gaf al de nodige inzichten in wat zich in deze kwestie heeft afgespeeld, maar de raad was van mening dat er nog meer moest zijn wat in beeld moest worden gebracht om alle onduidelijkheden te kunnen wegnemen. Daarbij staat de gemeenteraad een uniek middel ter beschikking: het houden van een raadsonderzoek (enquête) op basis van artikel 155a van de Gemeentewet. De raad heeft op basis daarvan extra bevoegdheden om stukken te zien en kan (oud) bestuurders en ambtenaren verplichten de nodige inlichtingen te verschaffen.

Deze enquêtecommissie, die in dit geval uit zes raadsleden bestaat, heeft inmiddels het nodige onderzoekswerk verricht. Tientallen dossiers zijn uitgespit en bestudeerd, aanvullende informatie is opgevraagd en ook spontaan aan de commissie ter beschikking gesteld. Met zo’n 25 personen hebben inmiddels diepgaande en soms meerdere gesprekken plaatsgevonden. De commissie is nu bezig de reconstructie van de feiten te vervolmaken.

Nu is de fase aangebroken dat een aantal personen in het openbaar zullen worden verhoord. Naar het oordeel van de commissie kunnen deze personen het best in het openbaar op vragen van de commissie verduidelijken hoe een en ander is gelopen. De verhoren zullen onder ede plaatsvinden en zijn openbaar. Deze vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis en de verhoren zijn eveneens via de website van de gemeente online te volgen.

De volgende personen zullen op de daarbij vermelde data en tijdstippen worden verhoord.

Maandag 19 november 2018:

13.00 uur      Walter Brouwer       (destijds afdelingsmanager Ruimte en Economie)

16.30 uur      Erik Ronnes             (oud-wethouder)

Dinsdag 20 november 2018:

10.00 uur      Vincent Ronnes        (destijds projectleider en communicatieadviseur)

13.00 uur      Pieter Angenent       (directeur Real estate en housing Zernike groep)

Woensdag 21 november 2018:

10.00 uur      Monique Evers-Ars   (hoofd sector Ruimte)

13.00 uur      Harry van de Loo     (gemeentesecretaris)

Vrijdag 23 november 2018:

10.00 uur      Jos de Graaf           (oud-wethouder)

13.00 uur      Karel van Soest       (burgemeester)

WYSIWYG

Online volgen